પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન
પશુધન

ક્રમ પશુઓના નામ સંખ્યા
ગાય ૮૧,૮૬૮
ભેંસ ૨,૫૩,૨૦૬
બળદ ૪,૯૩૩
ધેટા/બકરા

૧,૪૫,૭૮૯

ઉંટ ૩,૬૩૧
મરધા(પોલ્ટ્રી) ૧૦,૫૯૨
ગધેડા

૩,૩૩૩
ધોડા ૫૯૩
અન્ય -