પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખા શિબીરની માહિતી

શિબીરની માહિતી

અનુ.
ક્રમ
શિબીરનીવિગત લાભાર્થીની સંખ્યા રીમાકર્સ
પુરુષ સ્ત્રી
પશુ સંર્વધન શિક્ષણ શિબીર
(સંકલ્પ પત્ર)
૫૦ ૧૭૧૭ ૭૮૩ ૨૫૦૦
ઇન્ફરમેશન એન્ડ કમ્પેઇન ૩૨ ૧૩૪૨ ૧૮૬૫ ૩૨૦૭
જુથસભા/જુથચર્ચા ૫૫૨ ૧૨૫૩૬ ૧૪૫૭ ૧૩૯૯૩
આગળ જુઓ