પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુ હોસ્‍પીટલ તેમજ અન્‍ય સંસ્‍થાઓમાં સારવાર પામેલા તથા ખસી કરીગ ૫શું
અં.નં. તાલુકાનું નામ હોસ્‍પીટલ/ દવાખાના નું નામ દાખલ કરેલ ૫શુઓની સંખ્‍યા સારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્‍યા
પાટણ પાટણ ૨૩૦૯ ૫૯૯૨
    બાલીસણા ૨૪૯૩ ૪૭૨૫
    વાગડોદ ૪૮૫ ૧૭૨૦
    જંગરાલ ૬૨૩ ૧૪૫૧
    ફપદ કાંસા ૩૪૭ ૭૮૧
સિધ્ધપુર સિધ્ધપુર ૩૧૫૬ ૮૩૦૬
ચાણસ્મા ચાણસ્મા ૭૯૫ ૪૩૨૫
    વડાવલી ૨૮૩ ૧૫૭૮
    કંબોઇ ૩૯૨ ૧૯૦૮
હારીજ હારીજ ૭૮૧ ૨૫૦૩
    દુનાવાડા ૩૮૩ ૧૨૦૩
સમી સમી ૧૭૭ ૨૫૬૨
    શંખેશ્વર ૧૧૨ ૧૨૨૩
રાધનપુર રાધનપુર ૮૮૫ ૬૭૩૭
સાંતલપુર સાંતલપુર ૧૯૧ ૩૯૫
    વારાહી ૫૮૦ ૧૩૮૦
    ફપદ વારાહી ૫૨૩ ૭૮૩