પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા. એન.એસ.પટેલ,શુપાલન નિયામકશ્રી, જિલ્લા પંચાયત, પાટણ
ફોન નં૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦
ઇ.મેઇલdydir-ah-pat@gujarat.gov.in
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
ર્ડાં.એન.એસ.પટેલનાયબ પશુપાલન નિયામક૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦ ૯૮૨૫૫૩૩૪૮૮dydir-ah-pat@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.બી.ઠાકોરસીનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦ ૮૯૮૦૧૮૮૭૦૩-
શ્રી એલ.કે.પરમારપટાવાળા૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦ ૯૯૭૮૩૧૩૧૯૩-