પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું પશુપાલન શાખા ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ પશુપાલન નિયામક
ફોન નં૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦
મો.નં.૯૮૨૫૫૩૩૪૮૮
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૧૨
ઇ.મેઇલdydir-ah-pat@gujarat.gov.in
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબર
ર્ડાં.એન.એસ.પટેલનાયબ પશુપાલન નિયામક૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦-
શ્રી એલ.કે.પરમારપટાવાળા૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦-