પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું પશુપાલન શાખા ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ પશુપાલન નિયામક
ફોન નં૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦
મો.નં.૯૮૨૫૬૩૩૪૮૮
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૧૨
ઇ.મેઇલdydir-ah-pat@gujarat.gov.in
ક્રમ કર્મચારીનું નામ / અધિકારીનું નામ હોદૃો સંપર્ક નંબર મોબાઇલ નંબર
ર્ડા.એન.એસ.પટેલ ના.પ.નિ. ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦૯૮૨૫૫૩૩૪૮૮
શ્રી એચ.ડી. રાડોઠ સી. કલાર્ક ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦૯૪૨૭૦૩૯૮૪૯
શ્રીમતી ડી.ડી. ચૌધરી જુ. કલાર્ક ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦૯૬૨૪૦૧૮૦૨૫
શ્રી એલ.કે. પરમાર પટાવાળા ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦૯૯૭૮૩૧૩૧૯૩