પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
સમાજ કલ્‍યાણ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
ફોન નં૦૨૭૬૬-૨૨૩૩૬૮
ફેક્સ નંબર -
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્‍ોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
ડી.આઇ.વાઘેલાસમાજ કલ્યાણ અધિકારી૦૨૬૬૬-૨૨૩૩૬૮-૯૯૭૯૫૬૮૮૯૮-
એસ.કે.પરમારસી.કા.૦૨૬૬૬-૨૨૩૩૬૮ ૯૬૨૪૯૬૯૦૫૬ 
ડી.કે.કોઇટીયાજુ.કા.૦૨૬૬૬-૨૨૩૩૬૮ ૯૮૯૮૧૬૬૨૦૨ 
પી.બી. ત્રિવેદી પટાવાળા ૦૨૬૬૬-૨૨૩૩૬૮ ૯૮૨૪૯૬૦૩૬૨