પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
સમાજ કલ્‍યાણ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જે.પી.સોલંકી હોદો- સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
ફોન નં૦૨૭૬૬ ૨૨૩૩૬૮
મો.નં.૯૦૯૯૩૬૮૬૧૯

શાખાના વહીવટી કર્મચારીઓ

ક્રમ કર્મચારીનું નામહોદોસંપર્ક નં.મોબાઇલ નં.
શ્રી ડી.બી.કાપડીયા સ.ક.અધિ.(જુ.ગ્રેડ)-૮૩૨૦૮૯૪૦૧૫
શ્રી બી.એસ.ગઢવીસી.કા.-૯૫૭૪૩૪૭૫૦૯
3શ્રી આર.બી.પટેલજુ.કા-૭૯૯૦૮૧૫૬૮૧
શ્રી પી.કે.પરમારપટાવાળા-૯૧૫૭૮૧૯૭૬૦