પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
સમાજ કલ્‍યાણ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
ફોન નં૦૨૭૬૬ ૨૨૩૩૬૮
મો.નં.-

શાખાના વહીવટી કર્મચારીઓ

ક્રમ કર્મચારીનું નામ/ અધિકારીનું નામહોદોસંપર્ક નં.મોબાઇલ નંબર
શ્રી ડી.બી.કાપડીયાસ.ક.નિ. (જુ.ગ્રે)૦૨૭૬૬-૨૨૩૩૬૮૯૭૨૭૫૩૧૧૮૨
ર.શ્રી આર.એ.બાવાજુ.કા.૦૨૭૬૬-૨૨૩૩૬૮૯૯૨૫૬૮૭૯૪૨
શ્રી પી.કે.પરમારપટાવાળા૦૨૭૬૬-૨૨૩૩૬૮૮૧૪૧૭૮૬૦૪૦