પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા
શાખાનું સરનામું આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા, બી.બ્લોક,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જિલ્લા પંચાયત ભવન, પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી એમ.એસ.ગઢવી (કચેરી અધિક્ષક)
ફોન નં૦૨૭૬૬-૨૨૫૮૧૬
ઇન્ટર કોમ નં.૨૧૪
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૬૬-૨૨૫૮૧૬
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રીમતી ગૌરીબેન સોલંકીપ્રોગ્રામ ઓફિસર૦૨૭૬૬-૨૨૫૮૧૬૦૨૭૬૬-૨૨૫૮૧૬૯૩૭૪૩૧૬૧૯૬po-icds-ddo-pat@gujarat.gov.in
શ્રી સુમન કુમાર પાધ્યા સિનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૬૬-૨૨૫૮૧૬૦૨૭૬૬-૨૨૫૮૧૬૯૬૮૭૯૭૬૫૭૯po-icds-ddo-pat@gujarat.gov.in
શ્રી વિનોદ એચ.ચૌધરીજુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૬૬-૨૨૫૮૧૬૦૨૭૬૬-૨૨૫૮૧૬૯૭૧૪૧૩૧૫૨૫po-icds-ddo-pat@gujarat.gov.in
શ્રી અમૃતભાઇ સી.રાવળપટાવાળા --૯૬૩૮૧૯૯૮૯૬-