પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામ આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા
શાખાનું સરનામું આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા, બી.બ્લોક,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જિલ્લા પંચાયત ભવન, પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી રમીલાબેન એસ. ચૌધરી પોગ્રામ ઓફિસર
ફોન નં૦૨૭૬૬૨૫૮૧૬
ઇન્ટર કોમ નં.૨૧૪
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૬૬-૨૨૫૮૧૬
મો.નં.૯૪૨૭૩૩૧૦૦૬
ક્રમકર્મચારી નું નામ/ અધિકારી નું નામહોદ્દોસંપર્ક નં.મોબાઈલ નં.
રમીલાબેન એસ. ચૌધરીપોગ્રામ ઓફિસર૦૨૭૬૬ ૨૨૫૮૧૬૯૪૨૭૩૩૧૦૦૬
આર.એમ.વાઘેલાજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૬૬ ૨૨૫૮૧૬૯૮૨૫૫૧૩૪૨૮
3એસ.એચ.પટેલઆંકડા મદદનીશ૦૨૭૬૬ ૨૨૫૮૧૬૯૪૨૮૯૫૭૫૩૫