પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
સહકાર શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું બી. બ્લોક ભોંયતળીયું,જિલ્લા પંચાયત ભવન પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી બી.એસ. ચૌધરી,મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર,સહકારી મંડળીઓ જી.પં.પાટણ
ફોન નં૨૩૦૩૮૭
ફેક્સ નંબર -
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.એ.એમ.વાઘેલાજુનિયર કલાર્ક- - - -
પી.આઇ.લિંબાચીયાપટાવાળા- - - -