પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

કાર્યાવિંત આંગણવાડીની સંખ્યા ક્રમ ધટકનુંનામ કાર્યાન્વીત આંગણવાડી નીસંખ્યા
સમી ૧૬૫
હારીજ ૮૮
ચાણસ્મા ૨૫૯
સિધ્ધપુર ૩૧૧
પાટણ-૧ ૧૮૭
પાટણ-૨ ૧૬૪
રાધનપુર ૧૧૧
સાંતલપુર ૧૦૮