પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાલાયબ્રેરી
લાયબ્રેરી

જિલ્લાની તમામ શાળાઓમાં લાયબ્રેરીની સુવિધા ઉ૫લબ્ધ છે.જેમાં જરૂરિયાત મુજબના પુસ્તકો વસાવવામાં આવે છે.