પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપકૅ માહિતી
શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ શિક્ષણશાખા
શાખાનું સરનામું શિક્ષણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી બી. એ. ચૌધરી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી,પાટણ
ફોન નં ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯
મો.નં૯૯૦૯૯૭૧૬૯૨
ફેક્સ નંબર -

શિક્ષણ શાખા,જિ.પં.પાટણના વહીવટી કર્મચારીઓ

ક્રમકર્મચારીનું નામ/ અધિકારીનું નામ હોદ્દો સંપર્ક નં.મોબાઈલ નં.
શ્રી બી.એન. પટેલનાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૯૭૧૨૯૭૦૦૧૨
શ્રી દિલીપભાઈ નાયીનાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી (RTE)૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૯૬૨૪૨ ૦૦૨૨૫
શ્રી જી.એસ.ઠક્કરહિસાબી અધિકારી૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૯૮૨૫૭ ૦૮૭૪૯
શ્રી કે.બી.મોઢપટેલનાયબ ચીટનિશ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૯૯૭૯૧ ૬૩૨૩૫
શ્રી કે.કે.પરમાર સિનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૯૫૭૪૮૩૭૯૫૭
શ્રી એમ.એચ.નાયી સિનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૮૫૧૧૨૩૯૫૮૧
શ્રીમતિ ગીતાબેન ચૌધરી સિનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૮૧૬૦૧૫૭૬૬૪
શ્રી બી.એલ.રાજપૂત જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૯૯૯૮૦૭૪૨૮૨
શ્રી આર બી પટેલ જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૯૯૦૯૪ ૮૪૪૩
૧૦શ્રી એચ.ટી.જાદવ જુનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૯૮૨૫૭૦૧૧૩૫
૧૧શ્રી કે.એચ.સોલંકી જુનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૯૬૮૭૨૮૫૧૦૬
૧૨શ્રી બી.એસ.વાણીયા જુનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૯૬૮૭૪૫૧૮૬૮
૧૩શ્રી જે.એલ.રબારી જુનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૭૨૮૩૯૩૨૭૯૫
૧૫શ્રી એન એચ ઠાકોરપટ્ટાવાળા ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૮૧૨૮૨ ૧૭૯૦૧