પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપકૅ માહિતી
શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ શિક્ષણશાખા
શાખાનું સરનામું શિક્ષણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી બી.એન. પટેલ, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
ફોન નં૨૩૪૨૩૯
મો.નં૯૯૦૯૯૭૮૬૯૨
ફેક્સ નંબર -
શિક્ષણ શાખા,જિ.પં.પાટણના વહીવટી કર્મચારીઓ
ક્રમકર્મચારી/અધિકારીનું નામહોદ્દોમોબાઈલ નંબર
શ્રી બી.એન. પટેલનાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી૯૭૧૨૯૭૦૦૧૨
શ્રી બી.એસ. ચૌધરીહિસાબી અધિકારી૯૪૦૮૬૪૦૯૦૯
શ્રી કે.કે.પરમાર સિનિયર ક્લાર્ક ૯૫૭૪૮૩૭૯૫૭
શ્રી એસ.ડી.પઢીયાર સિનિયર ક્લાર્ક૮૧૨૮૬૭૦૫૧૫
શ્રી એમ.એચ.નાયી સિનિયર ક્લાર્ક૮૫૧૧૨૩૯૫૮૧
શ્રી ડી.કે.કોઇટીયા જુનિયર ક્લાર્ક ૯૮૯૮૦૬૬૨૦૨
શ્રી એચ.ટી.જાદવ જુનિયર ક્લાર્ક૯૮૨૫૭૦૧૧૩૫
શ્રી કે.એચ.સોલંકી જુનિયર ક્લાર્ક૯૬૮૭૨૮૫૧૦૬
શ્રી બી.એસ.વાણીયા જુનિયર ક્લાર્ક૯૬૮૭૪૫૧૮૬૮
૧૦શ્રી જે.એલ.રબારી જુનિયર ક્લાર્ક૭૨૮૩૯૩૨૭૯૫
૧૧શ્રી બી કે પરમાર પટ્ટાવાળા -
૧૨શ્રી એન એચ ઠાકોરપટ્ટાવાળા ૮૧૨૮૧૧૭૯૦૧