પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપકૅ માહિતી
શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ શિક્ષણશાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, યુનિવર્સિટી રોડ,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી પી. એ. જલુ , જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી, પાટણ
ફોન નં૨૩૪૨૩૯
ફેક્સ નંબર ૨૩૪૨૩૯
પાટણ જીલ્‍લા પંચાયતના પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રીના અધિકારી / કર્મચારીઓના નામ અને ટેલીફોન નંબરની યાદી
અ.નં. અધિકારી/કર્મચારીશ્રીના નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
શ્રી પી. એ. જલુજીલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૯૦૯૯૭૧૬૯૨
શ્રી એચ. એ. નાડોદાનાયબ જીલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૯૦૯૮૬૭૧૩૧
શ્રી, બી.એસ.ચૌધરીહિસાબી અધિકારીશ્રી૯૩૭૪૬૯૬૨૦૨
શ્રી.એ.આર.ત્રિવેદીસિનીયર કલાર્ક૭૮૭૪૨૮૦૦૦૯
શ્રી એ.ટી.રાવલસીનીયર ક્લાર્ક૯૯૧૩૧૨૪૨૪૨
શ્રી બી. બી. મહેતાસિનીયર કલાર્ક૯૮૨૪૫૩૨૨૨૧
શ્રી કે.એ.ભાટીયાસિનીયર કલાર્ક૯૮૨૫૧૧૫૪૬૩
શ્રી પી. એ. દવેજુનીયર કલાર્ક૯૭૧૪૧૧૦૩૧૦
શ્રી આર. બી.પટેલજુનીયર કલાર્ક૯૯૦૪૯૬૮૪૪૩
૧૦શ્રી હિતેષ જાદવજુનીયર કલાર્ક૯૮૨૫૭૦૧૧૩૫
૧૧કુ. જી. એચ. ચૌધરીજુનીયર કલાર્ક૯૫૫૮૬૦૬૧૪૬
૧૨શ્રી. જે.પી.શુકલજુનીયર ક્લાર્ક૯૭૧૪૨૧૦૬૯૭
૧૩શ્રી બી. કે. પરમારપટાવાળા૯૭૭૫૮૧૮૨૨૩
૧૪શ્રી એચ.એન.ઠક્કર પટાવાળા૯૧૦૪૦૮૩૩૨૨