પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપકૅ માહિતી
શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ શિક્ષણશાખા
શાખાનું સરનામું શિક્ષણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ.એન.એમ.રાઠોડ , જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
ફોન નં ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯- ૨૨૬૬૪૫
મો.નં-
ફેક્સ નંબર -
શિક્ષણ શાખા,જિ.પં.પાટણના વહીવટી કર્મચારીઓ
ક્રમકર્મચારીનું નામ/ અધિકારીનું નામ હોદ્દો સંપર્ક નં.મોબાઈલ નં.
શ્રી બી.એન. પટેલનાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯૯૭૧૨૯૭૦૦૧૨
શ્રી બી.એસ. ચૌધરીહિસાબી અધિકારી૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૪૦૯૪૦૮૨૪૦૯૦૯
શ્રી કે.બી.મોઢપટેલનાયબ ચીટનિશ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૪૧૯૯૭૯૧૯૬૨૩૬
શ્રી કે.કે.પરમાર સિનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૪૨૯૫૭૪૮૩૭૯૫૭
શ્રી એમ.એચ.નાયી સિનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૪૩૮૫૧૧૨૩૯૫૮૧
શ્રીમતિ જી.એચ.ચૌધરી સિનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૪૪૮૧૬૦૧૫૭૬૬૪
શ્રી આર બી પટેલ જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૪૫૯૯૦૯૪૬૮૪૪૩
શ્રી એચ.ટી.જાદવ જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૪૬૯૮૨૫૭૦૧૧૩૫
શ્રી કે.એચ.સોલંકી જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૪૭૯૬૮૭૨૮૫૧૦૬
૧૦શ્રી બી.એસ.વાણીયા જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૪૮૯૬૮૭૪૫૧૮૬૮
૧૧શ્રી જે.એલ.રબારી જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૪૯૭૨૮૩૯૩૨૭૯૫
૧૨શ્રી બી કે પરમાર પટ્ટાવાળા૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૫૦ -
૧૩શ્રી એન એચ ઠાકોરપટ્ટાવાળા૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૫૧૮૧૨૮૨૧૭૯૦૧