પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઇ શાખા
શાખાનું સરનામું સિંચાઇ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એસ. એ. વહીઆ, કાર્યપાલક ઇજનેર
ફોન નં૦૨૭૬૬ – ૨૩૪૨૪૦
ઓફિસ નં.૨૩૪૨૪૦
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૯૭
મો.નં૯૮૨૫૫૭૦૭૫૪
ઇન્ટરકોમ નં.-

શાખાના વહિવટી કર્મચારીઓ

ક્રમ અધિકારી/કર્મચારીનુ નામહોદ્દો સંપર્ક નંબર સંપર્ક નંબર
શ્રી વી.એમ.બારોટમદદનીશ ઇજનેર ૨૩૪૨૪૦૯૫૫૮૯ ૮૫૨૫૦
શ્રી એમ.સી.રાજપૂત વિભાગીય હિસાબનીશ૨૩૪૨૪૦૯૯૦૪૮ ૮૦૬૨૧
શ્રી જે.એસ.પ્રજાપતિના.ચી.૨૩૪૨૪૦૯૯૭૯૮ ૪૪૩૦૯
શ્રી કે.એસ.મકવાણાડ્રાફ્ટમેન૨૩૪૨૪૦૯૭૨૩૩ ૨૯૭૮૭
શ્રી એસ.બી.ઠાકોરસિ.કા.૨૩૪૨૪૦૮૯૮૦૧ ૮૮૭૦૩
શ્રી એ.આર. પરમાર સિ.કા.૨૩૪૨૪૦૯૭૧૨૫ ૦૮૯૬૮
શ્રી કે.એસ.પ્રજાપતિજુ.કા.૨૩૪૨૪૦૮૧૪૦૩ ૪૫૪૦૪
શ્રી એસ.કે.રાવળ જુ.કા.૨૩૪૨૪૦૯૭૩૭૩ ૭૧૦૦૯