પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સિંચાઇ શાખા
શાખાનું સરનામું સિંચાઇ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ટી.એચ. શ્રોફ , ઇ.ચા. કાર્યપાલક ઇજનેર
ફોન નં૦૨૭૬૬ – ૨૩૪૨૪૦
ઓફિસ નં.૨૩૪૨૪૦
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૯૭
મો.નં૯૮૨૫૫૭૦૭૫૪
ઇન્ટરકોમ નં.-

શાખાના વહિવટી કર્મચારીઓ


ક્રમ અધિકારી/કર્મચારીનુ નામહોદ્દો સંપર્ક નંબર સંપર્ક નંબર
શ્રી આરતીબેન કે.નાડોદામદદનીશ ઇજનેર ૨૩૪૨૪૦૯૦૧૬૦૩૯૮૧૬
શ્રી એમ.સી.રાજપૂત વિભાગીય હિસાબનીશ૨૩૪૨૪૦૯૯૦૪૮ ૮૦૬૨૧
શ્રી એસ.ડી.પઢીયાર ના.ચી.૨૩૪૨૪૦૮૧૨૮૬૭૦૫૧૫
શ્રી કે.એસ.મકવાણાડ્રાફ્ટમેન૨૩૪૨૪૦૯૭૨૩૩ ૨૯૭૮૭
શ્રી એસ.બી.ઠાકોરસિ.કા.૨૩૪૨૪૦૮૯૮૦૧ ૮૮૭૦૩
શ્રી એ.આર. પરમાર સિ.કા.૨૩૪૨૪૦૯૭૧૨૫ ૦૮૯૬૮
શ્રી એસ.કે.રાવળ જુ.કા.૨૩૪૨૪૦૯૭૩૭૩ ૭૧૦૦૯