પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઇ શાખા
શાખાનું સરનામું સિંચાઇ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એસ.એ.વહિઆ, કાર્યપાલક ઇજનેર
ફોન નં૦૨૭૬૬ – ૨૩૪૨૪૦
ઓફિસ નં.૨૩૪૨૪૦
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૯૭
મો.નં૯૮૨૫૫૭૦૭૫૪
ઇન્ટરકોમ નં.૨૨૩

શાખાના વહિવટી કર્મચારીઓ

અનું.કર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી વી.એમ.બારોટમદદનીશ ઇજનેર૨૩૪૨૪૦૯૫૫૮૯૮૫૨૫૦
શ્રી પી.એમ.ગામેતીવિભાગીય હિસાનનીશ૨૩૪૨૪૦૯૯૭૮૭૫૬૮૧૯
શ્રી કે.એસ.મકવાણાડ્રાફ્ટમેન૨૩૪૨૪૦૯૭૨૩૩૨૯૭૮૭
શ્રી એ.આર.પરમારસિ.કા.૨૩૪૨૪૦૯૭૧૨૫૦૮૯૬૮
શ્રી એસ.બી.ઠાકોરસિ.કા.૨૩૪૨૪૦૮૯૮૦૧૮૮૭૦૩
શ્રી કે.એસ.પ્રજાપતીજુ.કા.૨૩૪૨૪૦૮૧૪૦૩૪૫૪૦૪
શ્રી એસ.કે.રાવળજુ.કા.૨૩૪૨૪૦૯૭૩૭૩૭૧૦૦૯