પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઇ શાખા
શાખાનું સરનામું સિંચાઇ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એસ.એ.વહિઆ
ફોન નં૦૨૭૬૬ – ૨૩૪૨૪૦
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૬૬ – ૨૩૪૩૯૭
ઇ-મેઇલ ex.engr.pid@gmail.com
અ.નં.અધિકારી/કર્મચારીશ્રીના નામહોદ્દોમોબાઇલ નંબર
શ્રી બી.એલ.ચાવડાઇ.ચા. મ.ઇ.૯૮૭૯૩૫૦૮૩૦
શ્રી વી.અ.સ.પંચાલ ઇ.ચા. અ.મ.ઇ.૮૯૮૦૧૧૭૦૧૧
શ્રી એચ.એન.જાનીના.ચીટનીશ૯૮૨૫૫૯૦૦૭૪
શ્રી એસ.આર.પટેલઇ.ચા.વીહિશ્રી ૯૮૨૫૭૦૦૯૫૯
શ્રી કે.એસ.મકવાણાડ્રાફ્ટમેન ૯૭૨૩૩૨૯૭૮૭
શ્રી એ.આર.ત્રિવેદી સિ.કા.૭૮૭૪૨૮૦૦૦૯
શ્રી એ.આર.પરમાર સિ.કા.૯૭૧૨૫૦૮૯૬૮
શ્રી કે.એસ.પ્રજાપતિ. જુ.કા.૮૧૪૦૩૪૫૪૦૪