પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાગ્રાંટની માહિતી
ગ્રાંટની માહિતી

અ.નં.યોજનાનું નામવર્ષઉધડતી સિલકવર્ષ દરમ્યાન મળેલ ગ્રાન્ટકુલ ગ્રાન્ટફાળવેલ ગ્રાન્ટવર્ષ દરમ્યાન થયેલ ખર્ચબંધ સિલક
પંચાયતધર કમ ત.ક.મંત્રી આવાસ૨૦૦૪-૦૫

૦.૫૧

૨૯.૮૬

૩૦.૩૭

૧૬.૭૯

૧૬.૯૯

૧૩.૫૮

૨૦૦૫-૦૬

૧૩.૫૮

૨૩.૨૪

૩૬.૮૨

૧૬.૮

૧૫.૫૩

૨૦.૦૨

૨૦૦૬-૦૭

૨૦.૦૨

૧૬.૬

૩૬.૬૨

૭.૮૪

૧૧.૫૮

૨૮.૭૮

૨૦૦૭-૦૮

૨૮.૭૮

૩૩.૨

૬૧.૯૮

૪૮.૨૬

૧૪.૭૪

૧૩.૭૨

૨૦૦૮-૦૯

૧૩.૭૨

૧૩.૭૨

-

૨૦૦૯-૧૦

-

૧૦૨.૯૨

૧૦૨.૯૨

૧૦૨.૯૨

૧૦૨.૯૨

-

૨૦૧૦-૧૧

-

૪૬.૪૮

૪૬.૪૮

૪૬.૪૮

૪૬.૪૮

-

૨૦૧૧-૧૨

-

-

-

-

-

-

સરદાર આવાસ યોજના૨૦૦૪-૦૫

-

૩૮૮.૬

૩૮૮.૬

૩૮૮.૬

૩૮૮.૬

-

૨૦૦૫-૦૬

-

.૨૫૫ .૦૦

૨૫૫ .૦૦

૨૫૫ .૦૦

૨૫૫ .૦૦

-

૨૦૦૬-૦૭

-

૨૫૩.૮

૨૫૩.૮

૨૫૩.૮

૨૫૩.૮

-

૨૦૦૭-૦૮

-

૧૨૬.

૧૨૬.

૧૨૬.

૧૨૬.

-

૨૦૦૮-૦૯

-

-

૧૪૪.૯

-

-

૨૦૦૯-૧૦

-

૮૨૩.૦૨

૮૨૩.૦૨

૮૨૩.૦૨

૮૨૩.૦૨

-

૨૦૧૦-૧૧

-

૪૧૧.૩૩

૪૧૧.૩૩

૪૧૧.૩૩

૪૧૧.૩૩

-

૨૦૧૧-૧૨

-

૬૪૧.૨૫

૬૪૧.૨૫

૬૪૧.૨૫

૬૪૧.૨૫

-

ગ્રામીણ આવાસન સુવિધા૨૦૦૬-૦૭

૧૬૫.૨૮

૧૬૫.૨૮

૧૨૪.૭

૧૨૪.૭

૪૦.૫૮

૨૦૦૭-૦૮

૪૦.૫૮

૧૪૮.૫૧

૧૮૯.૦૯

૧૨૪.૭

૧૫૫.૫૧

૩૩.૫૮

૨૦૦૮-૦૯

૩૩.૫૮

૩૩.૫૮

-

-

-

૨૦૦૯-૧૦

-

૭૦.

૭૦.

૭૦.

૬૭.૩૫

૨.૬૫

૨૦૧૦-૧૧

૨.૬૫

૮૦.

૮૨.૬૫

૮૨.૬૫

૮૨.૬૪

૧૦૦૦.

૨૦૧૧-૧૨

૧૦૦૦.

૨૫૦૦૦૦૦.

૨૫૦૧૦૦૦.

૨૫૦૧૦૦૦.

૨૫૦૧૦૦૦.

-

૧૨ મું નાણાપંચ૨૦૦૫-૦૬

-

૬૫૦.૧૬

૬૫૦.૧૬

૬૫૦.૧૬

૬૧૬.૩૬

-

૨૦૦૬-૦૭

-

૬૫૦.૧૬

૬૫૦.૧૬

૬૫૦.૧૬

૪૮૦.૯

-

૨૦૦૭-૦૮

-

૩૨૫.૦૮

૩૨૫.૦૮

૩૨૫.૦૮

૫૬.૬૩

-