પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.એન.ચૌહાણ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નં ઓ- ૦૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪, મો-૯૯૯૮૧૦૪૩૫૨ ઇન્ટર કોમ-૨૦૭
ફેકસ નં ૦૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪
ઈ-મેલ dyddo-adm-pat@gujarat.gov.in
કર્મચારીઓની માહિતી
ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી વાય.એચ.ભાવસારનાયબ ચીટનીશ૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪૯૯૦૯૩૦૫૬૭૬
શ્રી ડી.જે.દરજીનાયબ ચીટનીશ૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪૯૯૨૫૦૭૨૭૦૯
શ્રી એ.એમ.શર્મા સી.કા.૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪૯૯૨૪૬૪૧૪૫૮
શ્રી વી.એ.સીસોદીયાસી.કા.૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪૮૧૨૮૯૪૯૪૭૪
શ્રી આર.એ. બાવાજુ.કા.૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪૯૯૨૫૬૮૭૯૪૨