પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.જે.પટેલ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નં ઓ-૦૨૭૬૬ ૨૨૧૧૧૪,મો-૭૫૬૭૦૧૭૭૦૭,ઇન્ટર કોમ-૨૦૭
ફેકસ નં ૨૨૩૨૯૬
ઈ-મેલ dyddo-adm-pat@gujarat.gov.in
કર્મચારીઓની માહિતી
ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંબરમોબાઇલ નંબર
જે.વી. પટેલનાયબ ચીટનીશ-૭૮૦૨૦૬૩૪૫૦
એસ.જી. ઉપલાણા નાયબ ચીટનીસ-૮૫૧૧૯૭૫૦૧૯
શ્રી એસ. ડી. રાઠોડજુનિયર ક્લાર્ક-૯૯૦૯૪૬૯૧૧૧
બી.એમ.પટેલજુનિયર ક્લાર્ક-૯૫૭૪૭૬૧૭૨૭
શ્રી એ.એમ.શર્માસીનીયર ક્લાર્ક -૯૯૨૪૬૪૧૪૫૮
શ્રી વી.એ.સીસોદીયાસીનીયર ક્લાર્ક -૮૧૨૮૯૪૯૪૭૪
શ્રી બી.એ.પઠાણ ડ્રાઇવર-૯૮૨૫૨૬૭૧૮૫
શ્રી જે.એમ.દવેપટાવાળા -૯૭૨૩૦૪૯૦૭૩