પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
ફોન નં ઓ- ૦૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪, મો-૯૯૯૮૧૦૪૩૫૨ ઇન્ટર કોમ-૨૦૭
ફેકસ નં ૦૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪
ઈ-મેલ dyddo-adm-pat@gujarat.gov.in

કર્મચારીઓની માહિતી

ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ.જી.ઉપલાણાનાયબ ચીટનીશ૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪૮૫૧૧૯૭૫૦૧૯
શ્રી એ.એમ.શર્મા સી.કા.૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪૯૯૨૪૬૪૧૪૫૮
શ્રી વી.એ.સીસોદીયાસી.કા.૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪૮૧૨૮૯૪૯૪૭૪
શ્રી વી.એ.બાર જુ.કા.૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪૯૪૨૭૦૬૦૮૯૪
શ્રી જે.એમ.દવે પટાવાળા ૨૭૬૬૨૨૧૧૧૪૯૭૨૩૦૪૯૦૭૩