પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર્યૃવેદ શાખા આયુર્વેદ દવાખાનાના મકાનની માહિતી

આયુર્વેદ દવાખાનાના મકાનની માહિતી પત્રક તા. ૩૧/૫/૧૪ ની સ્થિતિ એ

ક્રમ

આયુર્વેદ દવાખાનાનું નામ

તાલુકો

દવાખાના નું મકાન

રિમાકર્સ

પોતાનું

ગ્રા.પં.નું

અન્ય

સરકારશ્રી હસ્તકના

વડાવલી

ચાણસ્મા

મીઠી ઘારીયાલ

દિગડી

પાટણ

મણુંદ

ખારેડા

ભીલવણ

આંકવી

સિદ્ધપુર

તાવડીયા

કલ્યાણા

૧૦

રોડા

હારીજ

રહેવાલાયક નથી

૧૧

જાવંત્રી

રાધનપુર

૧૨

વરાણા

સમી

જિ.પં, હસ્તકના

૧૩

કંબોઇ

ચાણસ્મા

રહેવાલાયક નથી

૧૪

ચંદ્રુમાણા

પાટણ

રહેવાલાયક નથી

૧૫

સમોડા

સિદ્ધપુર

રહેવાલાયક નથી

૧૬

માંડવી

સમી

રહેવાલાયક નથી

૧૭

નાની ચંદુર

રહેવાલાયક નથી

૧૮

ગોખાંતર

સાંતલપુર