પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર્યૃવેદ શાખા કમ્પાઉન્ડર ની માહિતી

તાબા તળેના દવાખાના મુજબ મે.ઓ/કમ્પાઉન્ડર ની માહિતી તા ૩૧/૫/૧૪ ની સ્થિતિ એ

ક્રમસંવર્ગનું નામઅધિકારી/કર્મચારીનું નામહાલના સ્થળે ક્યારથી ફરજ બજાવે છે. રિમાકર્સ

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨

ડૉ. મહેન્દ્ર એસ.પટેલ

તા. ૧૮/૦૪/૦૮ થી

વડાવલી, તા-ચાણસ્મા

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨

ડૉ. વાય.જી.નાગર, (ઇ.ચા)

તા.૨૬/૧૧/૧૩ થી

મીઠી ઘારીયલ, તા-ચાણસ્મા

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨

ડૉ. ભાર્ગવ એ.ઠક્કર

તા.૨૮/૦૫/૦૯ થી

દિગડી, તા-પાટણ

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨

ડૉ. ભાર્ગવ એ.ઠક્કર, (ઇ.ચા)

તા.૧૯/૦૨/૧૩ થી

માણુંદ, તા-પાટણ

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨,

ડૉ. ભાર્ગવ એ.ઠક્કર, (ઇ.ચા)

તા.૧૮/૦૮/૧૩ થી

ખારેડા, તા-પાટણ

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨,

ડૉ. રીના એ.પ્રજાપતિ, (ઇ.ચા)

તા.૭/૬/૧૪ થી

ભીલવણ, તા-પાટણ

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨

ડૉ. એ.એમ.પટેલ, (ઇ.ચા)

તા.૦૧/૦૩/૧૩ થી

આંકવી, તા-સિદ્ધપુર

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨

ડૉ. એ.એમ.પટેલ, (ઇ.ચા)

તા.૦૧/૦૩/૧૩ થી

તાવડીયા, તા-સિદ્ધપુર

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨

ડૉ. રીના એ.પ્રજાપતિ, (ઇ.ચા)

તા.૦૧/૦૩/૧૩ થી

ક્લ્યાણા, તા-સિદ્ધપુર

૧૦

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨,

ડૉ. ભાર્ગવ એ.ઠક્કર, (ઇ.ચા)

તા.૧૯/૦૮/૧૩ થી

રોડા, તા-હારીજ

૧૧

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨,

ડૉ. વી.જી.મોદી, (ઇ.ચા)

તા.૨૦/૧૧/૧૩ થી

જાવંત્રી, તા-રાધનપુર

૧૨

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨,

ડૉ .વાય.જી.નાગર, (ઇ.ચા)

તા.૨૧/૧૧/૧૩ થી

વરાણા, તા-સમી

૧૩

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨

ડૉ. રીના એ.પ્રજાપતિ, (ઇ.ચા)

તા.૬/૬/૧૪ થી

કંબોઈ, તા-ચાણસ્મા

૧૪

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨

ડૉ.રીના એ.પ્રજાપતિ,

તા.૦૪/૦૩/૧૦ થી

ચંદ્રુમાણા, તા-પાટણ

૧૫

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨

ડૉ. એ.એમ.પટેલ,

તા.૨૮/૦૫/૦૯ થી

સમોડા, તા-સિદ્ધપુર

૧૬

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨,

ડૉ. વી.જી.મોદી, (ઇ.ચા)

તા.૨૧/૧૧/૧૩ થી

માંડવી, તા-સમી

૧૭

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨,

ડૉ. વી.જી.મોદી, (ઇ.ચા)

તા.૧૯/૧૧/૧૩ થી

નાની ચંદુર , તા-સમી

૧૮

મે.ઓ,(આયુ) વર્ગ-૨,

ડૉ. એ.એમ. પટેલ, (ઇ.ચા)

તા.૨૩/૦૮/૧૩ થી

ગોખાંતર, તા-સાંતલપપુર

૧૯

મે.ઓ,(હોમિયો) વર્ગ-૩

ડૉ. હિતેન્દ્ર જી. શુક્લ, (ઇ.ચા)

તા.૦૧/૦૩/૧૩ થી

કમલીવાડા, તા-પાટણ

૨૦

મે.ઓ,(હોમિયો) વર્ગ-૩

ડૉ. પી.એલ.પંડ્યા

તા. ૨૦/૦૧/૧૪ થી

લોલડા , તા-સમી

૨૧

મે.ઓ,(હોમિયો) વર્ગ-૩

ડૉ. રાજેન્દ્ર વી.રથવી (ઇ.ચા)

તા. ૦૧/૧૦/૧૩ થી

રાધનપુર, તા-રાધનપુર

૨૨

મે.ઓ,(હોમિયો) વર્ગ-૩

ડૉ. રાજેન્દ્ર વી.રથવી

તા. ૦૮/૦૮/૧૧ થી

સંખારી, તા-પાટણ

૨૩

મે.ઓ,(હોમિયો) વર્ગ-૩

ડૉ. હિતેન્દ્ર જી. શુક્લ

તા. ૦૮/૦૮/૧૧ થી

સિદ્ધપુર, તા-સિદ્ધપુર

૨૪

કમ્પાઉન્ડર, વર્ગ-૩

શ્રી એસ.એલ.પરમાર

તા. ૦૬/૦૭/૧૧ થી

ગોખાંતર, તા-સાંતલપપુર

૨૫

કમ્પાઉન્ડર, વર્ગ-૩

શ્રી એચ.એફ.. કાનાબાર

તા. ૦૪/૧૧/૧૧ થી

વરાણા, તા-સમી