પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર્યૃવેદ શાખા હોમિયોપથી દવાખાનાના મકાનની માહિત

તા. ૩૧/૫/૧૪ ની સ્થિતિ એ હોમિયોપથી દવાખાનાના મકાનની માહિતી પત્રક

ક્રમ હોમિયોપથી દવાખાનાનું નામ તાલુકો દવાખાના નું મકાન રિમાકર્સ
પોતાનું ગ્રા.પં.નું અન્ય
  સરકારશ્રી હસ્તકના
કમલીવાડા પાટણ      
સંખારી પાટણ      
સિદ્ધપુર સિદ્ધપુર     દત્ત આરોગ્ય કેન્દ્ર
લોલાડા સમી     પી.એચ.સી.
રાધનપુર રાધનપુર     સી.એચ.સી.