પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર્યૃવેદ શાખા મહેકમની વિગત

મહેકમની વિગત દર્શાવતું પત્રક તા. ૩૧/૫/૧૪ ની સ્થિતિ એ

ક્રમસંવર્ગનું નામ અધિકારી/કર્મચારીનું નામહાલના સ્થળે ક્યારથી ફરજ બજાવેછે.રિમાકર્સ
જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી
વર્ગ-૧
ડૉ. એમ.એસ.પટેલ (ઈન્ચાર્જ) તા.૨૬/૦૫/૧૪થી ઇન્ચાર્જ
નાયબ ચિટનીશ શ્રી.પી.કે.સોની તા. ૨૭/૧૨/૧૩ ભરાયેલ મહેકમ
સી.કા.(વહીવટ) - - મહેકમ નથી
૪. જુ.કા.(વહીવટ) - - ખાલી જ્ગ્યા
પટાવાળા શ્રી એન.એમ. પરમાર તા. ૦૬/૦૬/૧૩ થી ભરાયેલ મહેકમ

આયુર્વેદ શાખા

અ.નં અધિકારી/કર્મચારીનું નામહોદ્દોજન્મ તારીખનોકરીમાં દાખલ તારીખહાલના સ્થળે ક્યારથી ફરજ બજાવે છે. નિવૃત તારીખ મોબાઈલ નંબરરિમાર્કસ
જગ્યા ખાલી છે જિલ્લા.આયુર્વેદ.અધિકરીશ્રી - - - - - ડૉ.એમ.એસ. પટેલ(ઇ.ચા)
શ્રી.પી.કે.સોની નાયબ ચિટનીશ ૦૨/૦૭/૧૯૫૬ ૩૦/૦૫/૧૯૮૩ ૨૭/૧૨/૨૦૧૩ ૩૧/૦૭/૨૦૧૪૯૪૨૮૭ ૫૩૯૭૨ -
શ્રી. એન.એમ.પરમાર પટાવાળા ૦૭/૧૦/૧૯૫૬ ૧૪/૦૯/૧૯૮૧ ૦૬/૦૬/૨૦૧૩ ૩૧/૧૦/૨૦૧૬ ૯૫૫૮૩ ૭૬૫૦૦ -