પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર્યૃવેદ શાખા મહેકમની વિગત

મહેકમની વિગત દર્શાવતું પત્રક તા. ૩૧/૫/૧૪ ની સ્થિતિ એ

ક્રમસંવર્ગનું નામ અધિકારી/કર્મચારીનું નામહાલના સ્થળે ક્યારથી ફરજ બજાવેછે.રિમાકર્સ

જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી
વર્ગ-૧

ડૉ. એમ.એસ.પટેલ (ઈન્ચાર્જ)

તા.૨૬/૦૫/૧૪થી

ઇન્ચાર્જ

નાયબ ચિટનીશ

શ્રી.પી.કે.સોની

તા. ૨૭/૧૨/૧૩

ભરાયેલ મહેકમ

સી.કા.(વહીવટ)

-

-

મહેકમ નથી

૪.

જુ.કા.(વહીવટ)

-

-

ખાલી જ્ગ્યા

પટાવાળા

શ્રી એન.એમ. પરમાર

તા. ૦૬/૦૬/૧૩ થી

ભરાયેલ મહેકમ

આયુર્વેદ શાખા,
અ.નં અધિકારી/કર્મચારીનું નામહોદ્દોજન્મ તારીખનોકરીમાં દાખલ તારીખહાલના સ્થળે ક્યારથી ફરજ બજાવે છે. નિવૃત તારીખ મોબાઈલ નંરિમાર્કસ

જગ્યા ખાલી છે

જિલ્લા.આયુર્વેદ.અધિકરીશ્રી

ડૉ.એમ.એસ. પટેલ(ઇ.ચા)

શ્રી.પી.કે.સોની

નાયબ ચિટનીશ

૦૨/૦૭/૧૯૫૬

૩૦/૦૫/૧૯૮૩

૨૭/૧૨/૨૦૧૩

૩૧/૦૭/૨૦૧૪

૯૪૨૮૭ ૫૩૯૭૨

શ્રી. એન.એમ.પરમાર

પટાવાળા

૦૭/૧૦/૧૯૫૬

૧૪/૦૯/૧૯૮૧

૦૬/૦૬/૨૦૧૩

૩૧/૧૦/૨૦૧૬

૯૫૫૮૩ ૭૬૫૦૦