પંચાયત વિભાગ

શ્રી યુ.એસ.ઠાકોરશ્રી યુ.એસ.ઠાકોર
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registr
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગપાટણ જીલ્લોહારિજ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


હારિજ
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ - ૪૧
વસ્‍તી -૮૪૮૧૩

હારિજ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના પાટણ જીલ્લો નો તાલુકો છે. હારિજ માં ૪૧ જેટલા ગામો આવેલા છે. અક્ષરજ્ઞાન ટકા ૫રૂષ ૬૭.૩૭ સ્‍ત્રી ૩૭.૬૪ ભૌગોલીક સ્‍થાન અક્ષાંશ ૨૩.૪૨ રેખાંશ ૭૩.૫૪ મુખ્ય પાક ઘઉં, બાજરી, કપાસ, જીરુ તથા કઠોળ છે  અને પ્રાણીઓ ગાયો, ભેંસો, બળદ, નીલ ગાય, વિગેરે તાલુકાની મુખ્ય નદીઓ ખારી, પુષ્પાવતી આવેલ છે. વરસાદ ૨૫ થી ૩૦ ઇંચ