શ્રીમતી જાગૃતિબેન પરસોત્તમભાઈ સોલંકી
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
TDO
શ્રી પી.એન.જોષી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી,

સમાચાર અને પ્રોગ્રામ

Vikas Path
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર

તાલુકા વિષે

તાલુકાનો નકશો જોવા અહી કિલક કરોતાલુકાનો નકશો જોવા અહી કિલક કરો

સામાન્ય રૂપરેખા

  • ગામડાઓ - -
  • ગ્રામ પંચાયતો - -
  • વિસ્તાર - -
  • વસતી - -
  • સાક્ષરતા - -
  • પ્રાથમિક શાળાઓ - -
  • માઘ્‍યમિક શાળાઓ - -
  • કોલેજો - -
વધારે...

Last Update : 12/6/2019

Users : 596542