પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
vagdod-gam
મુખપૃષ્ઠમારું ગામવાગડોડ ગામ

વાગડોડ ના ગામો

 
  અબાલૌવા    કંસા    વઢી     
  અજુજા    કત્રાસામલ    વડુ     
  અમરપુરા    ખરેડા    વાગડોડ    
  ભાટસન    ખોડાના    વાગડોડ    
  ભીલવાન    કોઇતા    વહાના     
  ભુતીયા વાસણા    લખડપ    વામૈયા    
  છરૂપ    લક્ષ્મીપુરા    વાસની     
  ડેલવાડા    મીલુસન    વોલાવી     
  ઇંદલા    મેસર         
  ગનેશપુરા    મોરપા         
  ગોલીવાડા    મુના         
  હૈદરપુરા    રવીયાના         
  જાખા    રીંછવા         
  જામઠા    સીયોલ        
  જાંગ્રલ    ઉંટવાડા         
  કનોસન    વછાંલવા