×

ડીડીઓ વિષે

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ડી.એમ.સોલંકી, આઇ.એ.એસ

Designation :જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : જીલ્‍લા ૫ચાયત ભવન, રાજમહેલ રોડ, પાટણ
Phone No. : ૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૩૬
Fax No.​ : ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૯૪
Mobile No​ :
E-mail :ddo-pat@gujarat.gov.in