×
પ્રમુખ વિષે | પાટણ જિલ્લા પંચાયત

પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ
શ્રીમતી ભાનુમતિ વિજયકુમાર મકવાણા

Designation :પ્રમુખ
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : મુ.સંડેસરી તા, સિધ્ધપુર જિલ્લા પંચાયત પાટણ
Phone No. : ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૯૫
Fax No.​ :
Mobile No​ :
E-mail :