×
હિસાબી શાખા

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબીશાખા
શાખાનું સરનામું હિસાબી શાખા જિલ્લા પંચાયત પાટણ
ફોન નં ઓફિસ નં- નં.૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩
ઇન્ટર કોમ નં. -
મો.નં- -
ફેક્સ નંબર -
ક્રમ કર્મચારીનું નામ હોદ્દો સંપર્ક નં મોબાઇલ નં
શ્રી.જી.એસ.ઠક્કર આંતરિક અંન્વેષણ અધિકારી ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૮૨૫૭૦૮૭૪૯
શ્રી.એસ.આર.પટેલ વિ.હિ ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૮૨૫૭૦૦૯૫૯
શ્રી પી .એમ.ગામેતી વિ.હિ ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૯૭૮૭૫૬૮૧૯
શ્રી.પી.કે.ચૌધરી ના.ચિ. ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૭૮૭૪૬૮૫૫૫૭
શ્રી એ.આર.પરમાર સિ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૭૧૨૫૦૮૯૬૮
કુ.અર્ચનાબેન ઠક્કર જુ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૮૭૩૫૮૪૨૯૧૧
શ્રીમતી.એન.જે.સિંધવ જુ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૭૨૮૫૮૨૩૧૮૨
શ્રી ડી.જે.પરમાર જુ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૫૫૮૨૦૭૨૦૮
કુ.વી.કે.પાઠક જુ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૫૮૬૩૩૪૧૮૧
૧૦ શ્રી.સી.એન.પરમાર જુ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૧૭૩૬૪૫૯૩૩
૧૧ શ્રી.એન.એ.પટવા પટાવાળા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૯૭૯૩૧૪૧૩૮