×

વહીવટી અઘિકારીઓ

જિલ્લા પંચાયત પાટણ હસ્તક ફરજ બજાવતા વર્ગ-૧/ ર  ના અધિકારીઓની માહિતી
અ.નં.  અધિકારીશ્રીનું નામ  હોદ્દો  કચેરીનો સંપર્ક નંબર મોબાઇલ નંબર 
1 શ્રી ડી.એમ.સોલંકી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી 232936 -
2 સુશ્રી આર.એન.પંડયા  નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી 232521 9426301928
3 સુશ્રી પી.એસ.બારૈયા  નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી 232042 9099051019
4 શ્રી એસ.એ.આર્ય  મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી  221554 9909989240
5 ર્ડા.ડી.બી.પટેલ  અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી  221554 9408609609
6 શ્રી એમ.એમ.ચૌધરી   કાર્યપાલક ઇજનેર, મા.મ.(પંચાયત)  234285 9879350620
7 શ્રી વી.બી.પરમાર  ઇ.ચા. નાયબ પશુપાલન નિયામક  234300 9825135240
8 શ્રી એચ.કે.શાહ ઇ.ચા. કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ   232240 9429610386
9 શ્રી એમ.એસ.પ્રજાપતિ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી 224489 9424226408
10 શ્રી બી.એન.પટેલ  ઇ.ચા.જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી 234239 9909971692
11 શ્રીમતી જી.એલ.સોલંકી  પ્રોગ્રામ ઓફિસર 225816 9979339093
12 શ્રી એમ.બી.રાજવંશ   હિસાબી અધિકારી 223003 9016393221
13 ર્ડા.રીનાબેન પ્રજાપતિ  ઇ.ચા. જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી 232130 9879407305
14 શ્રીમતી સંગીતાબેન જી.ચૌધરી  જિલ્લા આંકડા અધિકારી  227163 9723426004
15 શ્રી ઇમરાન આર.મનસુરી  જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી  223368 9427982046
16 શ્રી એન.પી.પુરોહિત  ઇ.ચા.ચીટનીશ કમ તાલુકા વિકાસ અધિકારી(જ.દ.)  232042 9825842969
17 ર્ડા. એન.પી.પટેલ  ઇ.ચા. જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી  233287 7567889853
18 શ્રી એ.આર.સાધુ સંશોધન અધિકારી  227163 9898918490
19 શ્રી એ.આર.સાધુ ઇ.ચા.મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર  230387 9898918490
20 શ્રી જે.પી.મકવાણા  આંતરિક અન્વેષણ અધિકારી  223003 9586303797
21 ર્ડા.એ.કે.પ્રજાપતિ  ઇ.ચા.એપેડેમિક મેડિકલ ઓફિસર  221554 9909981223
22 ર્ડા.પી.આઇ.પટેલ  ઇ.ચા. કવોલીટી મેડીકલ ઓફિસર  221554 9909981933
23 શ્રી આર.ડી.ચૌધરી  વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય)  221554 8200745172
24 શ્રી એસ.જે.જાની  વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય)  221554 9879817155
25 કુ.આરતીબેન કે નાડોદા  મદદનીશ ઇજનેર(સિંચાઇ)  232240 9016039816
26 શ્રી ડી.પી.દેસાઇ  ઇ.ચા.હિસાબી અધિકારી(શિક્ષણ)  234239  
27 શ્રી બી.એન.પટેલ  નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી  234239 9909971692
28 ર્ડા.અરવિંદકુમાર એમ.પ્રજાપતિ  તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, પાટણ ૦૨૭૬૬-૨૩૦૩૭૯ 9909232423
29 શ્રી સુનિલભાઇ ચૌધરી તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સિધ્ધપુર ૦૨૭૬૭-૨૨૦૧૧૭ 9409429986
30 શ્રી સી.બી.લીંબાચીયા  તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સરસ્વતી ૦૨૭૬૬-૨૨૦૨૧૨ 7990013901
31 શ્રીમતી એલ.એ.ઠાકોર તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, ચાણસ્મા ૦૨૭૩૪-૨૨૨૦૨૨ 7567308406
32 શ્રી ડી.બી.ચાવડા  તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, હારીજ ૦૨૭૩૩-૨૨૩૬૭૯ 9913032001
33 શ્રી વિકાસ કુમાર  તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સમી ૦૨૭૩૩-૨૪૪૩૪૩ 9811468935
34 શ્રી બી.જી.રબારી  તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, શંખેશ્વર ૦૨૭૩૮-૨૨૪૧૨૬ 9979005018
35 શ્રી પ્રકાશ એસ.પરમાર  તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, રાધનપુર ૦૨૭૪૬-૨૭૭૩૪૮ 9825625804
36 શ્રી વિજયસિંહ બી.પરમાર  તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, સાંતલપુર ૦૨૭૩૮-૨૨૪૧૨૬ 9624785302