×

શાખાની કામગીરી

  • જીલ્લાના ગ્રામસેવકોના મહેકમ / હિસાબની સઘળી કામગીરી
  • આયોજનના કામોનો અમલ કરવો.
  • ખેતાવાડી ખાણ સહાતાની વિવિધ યોજનાઓનો અમલ
  • ખાતર સહાય, બિયારય, સાધન સહાય, પાક સંરક્ષણની કામગીરી વગેરે
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ વિતરણની કામગીરી