×

એઇડ્સ

ક્રમ  ડીસ્ટ્રીકટ - પાટણ ૨૦૦૨ ૨૦૦૩ ૨૦૦૪ ૨૦૦૫ ૨૦૦૬ ૨૦૦૭ અપ ટુ ફેબ્રુ. ૨૦૦૮ 
આઇ.સી.ટી.સી. ની સંખ્યા 
કાઉન્સેલીંગ કરેલ લોકોની સંખ્યા  ૧૫૪ ૩૯૭ ૬૯૬ ૮૧૯ ૨૩૬૭ ૭૨૨૦ ૨૧૬૯
એચ.આઇ.વી.ના સેમ્પલ તપાસ્યાની સંખ્યા  ૧૪૭ ૩૩૯ ૩૫૨ ૪૬૩ ૭૫૨ ૫૯૧૪ ૨૦૮૯
એચ.આઇ.વી. પોઝીટીવ લોકોની સંખ્યા  ૨૯ ૪૬ ૫૩ ૪૨ ૭૮ ૨૩૩ ૫૯
વર્ષ  કાઉન્સેલીંગ કરેલ લોકોની સંખ્યા  એચ.આઇ.વી. ટેસ્ટની સંખ્યા  એચ.આઇ.વી. ટેસ્ટ પોઝીટીવની સંખ્યા 
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
મે-૦૨ થી ડિસે.-૦૨  ૧૨૫ ૨૯ ૧૫૪ ૧૨૦ ૨૭ ૧૪૭ ૨૧ ૨૯
જાન્યુ.-૦૩ થી ડિસે.-૦૩  ૨૭૮ ૧૧૯ ૩૯૭ ૨૪૪ ૯૫ ૩૩૯ ૩૧ ૧૫ ૪૬
જાન્યુ.-૦૪ થી ડિસે.-૦૪  ૫૩૦ ૧૬૬ ૬૯૬ ૨૬૪ ૮૮ ૩૫૨ ૩૮ ૧૫ ૫૩
જાન્યુ.-૦૫ થી ડિસે.-૦૫  ૭૦૯ ૧૧૦ ૮૧૯ ૩૭૬ ૮૭ ૪૬૩ ૩૨ ૪૧
જાન્યુ.-૦૬ થી ડિસે.-૦૬  ૧૦૧૪ ૭૪૯ ૧૭૬૩ ૩૮૫ ૨૦૭ ૫૯૨ ૫૧ ૨૫ ૭૬
જાન્યુ.-૦૭ થી ડિસે.-૦૭  ૮૯૫ ૧૧૦૨ ૧૯૯૭ ૫૯૬ ૬૦૬ ૧૨૦૨ ૯૯ ૪૦ ૧૩૯
કુલ  ૩૫૫૧ ૨૨૭૫ ૫૮૨૬ ૧૯૮૫ ૧૧૧૦ ૩૦૯૫ ૨૭૨ ૧૧૨ ૩૮૪
જાન્યુ.-૦૮  ૧૦૧ ૧૨૯ ૨૩૦ ૯૫ ૧૧૩ ૨૦૮ ૧૧
ફેબ્રુ.-૦૮  ૯૯ ૧૨૩ ૨૨૨ ૯૦ ૧૧૬ ૨૦૬ ૧૧
માર્ચ-૦૮  ૮૮ ૧૩૨ ૨૨૦ ૮૫ ૧૨૯ ૨૧૪
એપ્રીલ-૦૮  ૧૧૪ ૧૩૨ ૨૪૬ ૧૧૪ ૧૩૨ ૨૪૬ ૧૨
વર્ષ  કાઉન્સેલીંગ કરેલ લોકોની સંખ્યા  એચ.આઇ.વી. ટેસ્ટની સંખ્યા  એચ.આઇ.વી. ટેસ્ટ પોઝીટીવની સંખ્યા 
ઓગસ્ટ-૦૬ થી ડિસે.-૦૬  ૬૦૪ ૧૬૦
જાન્યુ.-૦૭ થી ડિસે.-૦૭  ૧૦૮૮ ૯૦૬
જાન્યુ.-૦૮  ૮૬ ૮૫
ફેબ્રુ.-૦૮  ૮૩ ૮૦
માર્ચ-૦૮  ૮૪ ૮૪
એપ્રીલ-૦૮  ૧૦૦ ૧૦૦
કુલ  ૧૬૯૨ ૧૦૬૬ ૧૧
ક્રમ  વર્ષ  પુરુષ  સ્ત્રી  કુલ 
૨૦૦૨ ૧૨૫ ૨૯ ૧૫૪
૨૦૦૩ ૨૭૮ ૧૧૯ ૩૯૭
૨૦૦૪ ૫૩૦ ૧૬૬ ૬૯૬
૨૦૦૫ ૭૦૯ ૧૧૦ ૮૧૯
૨૦૦૬ ૧૦૧૪ ૭૪૯ ૧૭૬૩
૨૦૦૭ ૨૬૫૬ ૧૧૭૩ ૩૮૨૯
જાન્યુ.-૦૮  ૧૦૧ ૧૨૯ ૨૩૦
ફેબ્રુ.-૦૮  ૯૯ ૧૨૩ ૨૨૨
માર્ચ-૦૮  ૮૮ ૧૩૨ ૨૨૦
૧૦ એપ્રીલ-૦૮  ૧૧૪ ૧૩૨ ૨૪૬
કુલ  ૫૩૧૨ ૨૩૪૬ ૭૬૫૮
ક્રમ  વર્ષ  પુરુષ  સ્ત્રી  કુલ 
૨૦૦૪ ૨૩ ૨૬
૨૦૦૫ ૨૫ ૨૯
૨૦૦૬ ૨૦ ૨૯
૨૦૦૭ ૬૮ ૧૬ ૮૪
જાન્યુ.-૦૮ 
ફેબ્રુ.-૦૮ 
માર્ચ-૦૮ 
કુલ  ૧૩૬ ૩૨ ૧૬૮
ક્રમ  વર્ષ  પુરુષ  સ્ત્રી  કુલ 
૨૦૦૨ ૧૬ ૨૪
૨૦૦૩ ૨૭ ૧૭ ૪૪
૨૦૦૪ ૩૪ ૧૩ ૪૭
૨૦૦૫ ૩૧ ૩૯
૨૦૦૬ ૨૮ ૧૪ ૪૨
૨૦૦૭ ૨૧૧ ૯૧ ૩૦૨
જાન્યુ.-૦૮ 
ફેબ્રુ.-૦૮  ૧૦
માર્ચ-૦૮ 
૧૦ એપ્રીલ-૦૮ 
કુલ  ૩૪૭ ૧૫૧ ૪૯૮
ક્રમ  વર્ષ  પુરુષ  સ્ત્રી  કુલ 
૨૦૦૨ ૨૧ ૨૯
૨૦૦૩ ૩૪ ૩૬ ૭૦
૨૦૦૪ ૨૫ ૨૬ ૫૧
૨૦૦૫ ૧૪ ૧૫ ૨૯
૨૦૦૬ ૨૨૯ ૬૮૦ ૯૦૯
૨૦૦૭ ૧૭૯ ૮૪૬ ૧૦૨૫
જાન્યુ.-૦૮  ૨૦ ૭૭ ૯૭
ફેબ્રુ.-૦૮  ૧૮ ૭૦ ૮૮
માર્ચ-૦૮  ૧૮ ૮૩ ૧૦૧
૧૦ એપ્રીલ-૦૮  ૬૪ ૭૩
કુલ  ૫૦૨ ૧૬૧૧ ૨૧૧૩