×

જન્‍મ મરણની નોંઘણી

અ. નં. તાલુકાનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ બાળ મરણ મૃત 
પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી
ચાણસ્મા તા.પં.  ૧૦૭૨ ૧૦૪૮ ૫૧૯ ૩૬૬ -
ચાણસ્મા નગરપાલિકા  ૪૨૪ ૪૨૦ ૭૬ ૪૩ ` - -
હારીજ તા.પં.  ૬૬૦ ૫૨૨ ૧૮૩ ૧૦૭ - -
હારીજ નગરપાલિકા  ૨૯૬ ૨૮૭ ૨૯ ૧૦ - -
પાટણ તા.પં.  ૬૬૧૬ ૫૭૮૨ ૧૩૨૨ ૮૧૫ - -
પાટણ નગરપાલિકા  ૫૩૫૫ ૪૫૬૯ ૬૧૩ ૩૬૫ ૧૫ ૨૧
રાધનપુર તા.પં.  ૨૭૫૫ ૨૪૭૨ ૩૧૪ ૨૧૯ - -
રાધનપુર નગરપાલિકા  ૨૩૪૩ ૨૧૨૮ ૧૭૧ ૧૧૫ ૭૨ ૭૩
સમી તા.પં.  ૧૭૬૫ ૧૫૬૭ ૪૬૯ ૨૭૮ - -
૧૦ સાંતલપુર તા.પં.  ૪૯૧ ૪૩૮ ૧૨૫ ૬૮ - -
૧૧ સિધ્ધપુર તા.પં.  ૨૯૧૯ ૨૭૧૩ ૫૨૦ ૩૫૦ - -
૧૨ સિધ્ધપુર નગરપાલિકા  ૨૩૮૮ ૨૨૩૩ ૨૨૪ ૧૬૮ ૨૫ ૧૪