×

શિબીરની માહિતી

અનુ.
ક્રમ
શિબીરનીવિગત લાભાર્થીની સંખ્યા રીમાકર્સ
પુરુષ સ્ત્રી
પશુ સંર્વધન શિક્ષણ શિબીર
(સંકલ્પ પત્ર)
૫૦ ૧૭૧૭ ૭૮૩ ૨૫૦૦
ઇન્ફરમેશન એન્ડ કમ્પેઇન ૩૨ ૧૩૪૨ ૧૮૬૫ ૩૨૦૭
જુથસભા/જુથચર્ચા ૫૫૨ ૧૨૫૩૬ ૧૪૫૭ ૧૩૯૯૩
અં.નં. તાલુકાનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવર ની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા નાણાકીય ખર્ચ
પાટણ ૪૨ ૫૦૮૨ ૨૩૫૭ લોક ભાગીદારીથી પશુ આરોગ્ય મેળા તેમજ ખાતા તરફથી મળેલ ગ્રાન્ટમાંથી પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્ધિ શિબીર
સિધ્ધપુર ૧૪ ૧૪૮૩ ૫૯૫
ચાણસ્મા ૧૮ ૨૮૭૫ ૧૨૭૯
હારીજ ૧૯ ૨૯૭૭ ૧૨૦૭
સમી ૧૫ ૧૫૨૪ ૬૮૧
રાધનપુર ૧૪ ૪૮૨૯ ૭૩૮
સાતલપુર ૩૦ ૮૪૦૨ ૧૨૫૬