×
સહકાર શાખા

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું બી. બ્લોક ભોંયતળીયું,જિલ્લા પંચાયત ભવન પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી મદદનીશ જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર સ.મં.જિ.પં.પાટણ
ફોન નં ૨૩૦૩૮૭
મો.નં. ૯૮૭૯૮૧૭૧૫૫
ઇન્ટરકોમ નં. ૨૧૫
ફેક્સ નંબર -
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર
૧. શ્રી ટી.એમ. વાધેલા જુનિયર કલાર્ક - - ૯૩૭૫૨૯૫૪૯૫