×

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું બાંધકામ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનો હોદ્દો કાર્યપાલક ઈજનેર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એ.એન.પટેલ, કાર્યપાલકઈજનેર
ફોન નં ઓફીસ નંબર-૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫
ફેકસ નં ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૬
મોબાઇલ ૯૪૨૮૭૧૫૨૯૦
ઇન્ટરકોમ ૨૨૨

કર્મચારીઓની માહિતી

ક્રમકર્મચારીનું નામ /અધિકારીનું નામહોદ્દો સંપર્ક નંબર
1શ્રી એ.એન.પટેલ કાર્યપાલક ઈજનેર 9428715290
2શ્રી એન.એ.મોદી નાયબ ચીટનીશ 9426535147
3શ્રી એમ.સી.રાજપુત વિભાગીય હિસાબનીશ 9904880621
4શ્રી એ.આર.રાજપૂત ડી.એમ. 9427474381
5શ્રી જે.એમ.પટેલ અ.મ.ઈ. 9824631342
6કુ. એચ.ડી.ઠકકર અ.મ.ઈ. 02766-234285
7કુ. જે.પી. મકવાણા અ.મ.ઈ. 02766-234285
8શ્રી એ.એ.ચૌહાણ સી.કા. 9426522449
9શ્રી ડી.આર. જાદવ સી.કા. 9727717809
10કુ.એસ.ડી.બાવા જુ.કા. 02766-234285
11કુ. મયુરી જી. નાયક જુ.કા. 02766-234285
12 શ્રી સી.કે.ઠાકોર ૫ટાવાળા 9727185702
13શ્રી આર.જ.ઠાકોર ૫ટાવાળા 3723095730