×

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો

રાષ્ટ્રીય પર્વો વિશિષ્ટ દિનોની ઉજવણી તથા શાળા કક્ષાએ યોજાતા સ્થાનિક કાર્યક્રમોમાં શાળાઓ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનુ આયોજન થાય છે.