×

કર્મચારીની નિવૃત્તી

વર્ગ-૩ અને ૪ નાં કર્મચારીઓ પૈકી ના.તા.વિ.અ.,ના.ચી.,સી.કા.,જુ.કા., તલાટી કમ મંત્રી તથા પં.સ.ઇ,ડ્રાઇવર, પટાવાળા સંવર્ગની નિવૃતિની કાર્યવાહી આ શાખામાં થાય છે