×

નેત્ર કેમ્‍૫

જિ. પાટણ વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮  મોતિયાના ઓપરેશન વાર્ષિક લક્ષાંક
સ્થળ એપ્રીલ ૦૭ મે ૦૭ જુન ૦૭ જુલાઇ ૦૭ ઓગ ૦૭ સપ્ટે ૦૭ ઓકટો ૦૭ નવે ૦૭ ડિસે ૦૭ જાન્યુ ૦૮ ફેબ્રુ ૦૮ માર્ચ ૦૮ કુલ
જિલ્લા હોસ્પિટલ  ૮૩ ૮૪ ૧૧૩ ૧૨૯ ૬૭ ૧૦૪ ૮૯ ૭૪ ૯૯ ૧૫૧ ૧૨૦ ૧૭૧ ૧૨૮૪
તાલુકા હોસ્પિટલ  ૩૦ ૨૨ ૧૫ ૧૦ ૧૫ ૩૬ - - - - ૧૩૫
એન.જી.ઓ.  ૨૨૧ ૧૯૪ ૨૩૩ ૨૪૧ ૩૦૫ ૨૦૧ ૩૨૩ ૨૫૯ ૩૧૬ ૩૮૪ ૨૮૯ ૩૩૯ ૩૩૦૫
પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ  ૪૪૦ ૫૨૧ ૫૮૯ ૫૮૮ ૬૫૪ ૬૨૬ ૭૮૯ ૭૩૬ ૭૯૨ ૭૯૪ ૯૩૮ ૧૦૨૯ ૮૪૯૬
અન્ય  ૧૮૬ ૧૪૮ ૧૧૩ ૮૮ ૩૩ ૨૮૧ ૮૩ ૩૯ ૭૭ ૧૦૪૮
કુલ  ૯૬૦ ૮૨૧ ૯૫૦ ૧૧૧૬ ૧૧૫૪ ૯૬૭ ૧૨૮૯ ૧૧૦૨ - ૧૪૧૨ ૧૩૮૮ ૧૬૨૧ ૧૪૨૬૮
જિ. પાટણ વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮ 
ક્રમ વિગત માર્ચ અંતિત સિદ્ધિ
આંખની નવી ઓપીડી  ૩૮૦૯૪
મોતીયાના ઓપરેશન  ૧૪૨૬૮
ઝામરના ઓપરેશન 
અન્ય ઓપરેશન  ૩૩
કુલ ઓપરેશન  ૧૪૩૦૨
ચસ્મા માટે નિદાન  ૭૯૧૯
આંખો મેળવેલ કેસ  ૬૭
જિ. પાટણ વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮ 
તાલુકા વાઈઝ મોતિયાના ઓપરેશન વાર્ષિક લક્ષાંક ૧૪૦૦૦
તાલુકાનું નામ લક્ષ્યાંક એપ્રીલ ૦૭ મે ૦૭ જુન ૦૭ જુલાઇ ૦૭ ઓગ ૦૭ સપ્ટે ૦૭ ઓકટો ૦૭ નવે ૦૭ ડિસે ૦૭ જાન્યુ ૦૮ ફેબ્રુ ૦૮ માર્ચ ૦૮ કુલ 
પાટણ  ૪૪૦૦ ૩૨૮ ૩૦૮ ૩૭૦ ૪૦૧ ૩૪૫ ૨૦૭ ૫૦૪ ૩૫૭ ૪૦૧ ૪૫૭ ૫૩૨ ૬૩૦ ૪૮૪૦
હારીજ  ૧૦૦૦ ૫૪ ૫૨ ૫૬ ૬૨ ૧૦૭ ૯૬ ૧૨૫ ૧૦૦ ૧૦૪ ૧૦૯ ૭૨ ૧૧૬ ૧૦૫૩
ચાણસ્મા  ૧૩૦૦ ૧૦૩ ૮૫ ૯૨ ૯૪ ૧૨૮ ૧૦૧ ૧૩૭ ૧૨૭ ૨૦૪ ૧૪૬ ૧૫૭ ૧૬૫ ૧૫૩૯
સાંતલપુર  ૧૦૦૦ ૫૧ ૬૧ ૭૮ ૧૧૩ ૧૦૩ ૧૩૬ ૮૭ ૯૮ ૧૨૮ ૬૪ ૧૪૧ ૬૩ ૧૧૨૩
સમી  ૧૬૦૦ ૧૬૨ ૧૨૨ ૧૨૮ ૧૩૯ ૧૯૦ ૧૨૮ ૧૩૩ ૧૧૭ ૨૫૫ ૨૨૧ ૩૯ ૮૮ ૧૭૨૨
રાધનપુર  ૧૨૦૦ ૧૪૨ ૯૨ ૯૩ ૧૫૮ ૧૦૨ ૫૭ ૧૦૧ ૯૪ ૧૫૦ ૧૩૧ ૬૮ ૧૧૧ ૧૨૯૯
સિધ્ધપુર  ૩૫૦૦ ૧૨૦ ૧૦૧ ૧૩૩ ૧૪૯ ૧૭૯ ૨૪૨ ૨૦૨ ૨૦૯ ૨૪૬ ૨૮૪ ૩૭૯ ૪૪૮ ૨૬૯૨
કુલ  - ૯૬૦ ૮૨૧ ૯૫૦ ૧૧૧૬ ૧૧૫૪ ૯૬૭ ૧૨૮૯ ૧૧૦૨ ૧૪૮૮ ૧૪૧૨ ૧૩૮૮ ૧૬૨૧ ૧૪૨૬૮
જિ. પાટણ વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮ 
મોતિયાના ઓપરેશન ટોટલ શાળાની સંખ્યા - ૮૯૩ ૧૪૦૦૦
માસ જુન ૦૭ જુલાઇ ૦૭ ઓગ ૦૭ સપ્ટે ૦૭ ઓકટો ૦૭ નવે ૦૭ ડિસે ૦૭ જાન્યુ ૦૮ ફેબ્રુ ૦૮ માર્ચ ૦૮ કુલ 
તપાસેલ શાળા  ૧૦ ૨૦ ૩૧ ૩૧ ૩૪ ૪૮ ૧૬૭ ૪૬૮ ૭૮ 893
તપાસેલ વિઘર્થીઓ  ૯૮૮ ૩૭૯૬ ૫૯૭૬ ૮૯૦૬ ૫૬૪૮ ૧૯૭૨ ૧૨૨૪૧ ૪૬૮૭૪ ૧૦૬૧૯૭ ૨૪૪૭૨ ૨૧૭૦૭૦
ચસ્માની ખામી વાળા બાળકો  ૨૫ ૯૧ ૧૮૧ ૧૮૬ ૧૨૦ ૩૧ ૪૨૮ ૫૮૦ ૯૧૦ ૬૮૫ ૩૨૩૭
ફ્રી ચસ્મા આપેલ બાળકો  - - ૯૬ ૧૭૫ ૧૪૩ ૧૧૫ ૭૩ ૩૫૦ ૪૫૬ ૧૭૨૪ ૩૧૩૨
કુલ તાલીમ આપેલ શિક્ષકો  - ૧૦૬ ૯૨ ૯૪ - - - ૧૭૯ - ૪૭૫
જિ. પાટણ વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮ 
મોતિયાના ઓપરેશન ટોટલ શાળાની સંખ્યા - ૮૯૩ ૧૪૦૦૦
માસ જુન ૦૭ જુલાઇ ૦૭ ઓગ ૦૭ સપ્ટે ૦૭ ઓકટો ૦૭ નવે ૦૭ ડિસે ૦૭ જાન્યુ ૦૮ ફેબ્રુ ૦૮ માર્ચ ૦૮ કુલ
તપાસેલ શાળા  ૧૦ ૨૦ ૩૧ ૩૧ ૩૪ ૪૮ ૧૬૭ ૪૬૮ ૭૮ ૮૯૩
તપાસેલ વિઘર્થીઓ  ૯૮૮ ૩૭૯૬ ૫૯૭૬ ૮૯૦૬ ૫૬૪૮ ૧૯૭૨ ૧૨૨૪૧ ૪૬૮૭૪ ૧૦૬૧૯૭ ૨૪૪૭૨ ૨૧૭૦૭૦
ચસ્માની ખામી વાળા બાળકો  ૨૫ ૯૧ ૧૮૧ ૧૮૬ ૧૨૦ ૩૧ ૪૨૮ ૫૮૦ ૯૧૦ ૬૮૫ ૩૨૩૭
ફ્રી ચસ્મા આપેલ બાળકો  ૯૬ ૧૭૫ ૧૪૩ ૧૧૫ ૭૩ ૩૫૦ ૪૫૬ ૧૭૨૪ ૩૧૩૨
કુલ તાલીમ આપેલ શિક્ષકો  ૧૦૬ ૯૨ ૯૪ ૧૭૯ ૪૭૫