×
જનરલ શાખા

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જનરલ/રજીસ્ટ્રી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનો હોદ્દો નાયબ ચીટનીસ
મોબાઇલ ૯૭૭૩૦૧૭૪૬૪
ઇન્ટરકોમ ૨૦૭
ક્રમ કર્મચારીનું નામ/અધિકારીનું નામ હોદ્દો સંપર્ક નં. મોબાઇલ નં.
શ્રી પી.વી.ઠાકોર નાયબ ચીટનીસ ૭૫૬૭૨૧૫૦૭૩
શ્રી એમ.જે.સોલંકી સીનીયર ક્લાર્ક ૯૮૯૮૧૬૨૨૮૬
શ્રી કે.આર.મકવાણા જૂનીયર ક્લાર્ક ૭૩૫૯૩૬૧૩૯૮
શ્રી બી.જે.પરમાર જૂનીયર ક્લાર્ક ૭૧૪૦૭૭૬૦૧૪
શ્રીમતી ડી.કે.ભોજક સીનીયર ક્લાર્ક ૯૬૨૭૬૮૨૨૩૮