×

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

અ.નં.  તાલુકાનું નામ  પ્રા.આ.કેન્દ્રનું નામ  અધિકારીનું નામ  સરનામું  ફોન નંબર  મોબાઇલ નંબર 
પાટણ  મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-રણુંજ  ડૉ. એન. પી. પટેલ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ-રણુંજ  ૨૮૭૬૩૯ ૯૯૦૯૯૮૧૮૮૯
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ડેર  વૈધ ઉર્વશીબેન નાયક  ડેર  ૨૮૫૧૮૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૪
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-સરીયદ  ડૉ. બી. એમ. રાઠોડ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- સરીયદ  ૨૮૯૨૩૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૫
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કાંસા  વૈધ શ્રેયાબેન કે. પંડયા  કાંસા  ૨૮૯૬૭૦ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૬
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-વાગડોદ  ડૉ. વી. બી. પટેલ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- વાગડોદ  ૨૬૧૩૦૨ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૭
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-જંગરાલ  વૈધ વ્યાસ હિનલબેન કનૈયાલાલ  જંગરાલ  ૨૮૬૫૩૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૦
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કુણધેર  વૈધ રશ્મીકા એમ.પટેલ  કુણધેર  ૨૮૨૬૪૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૯
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-બાલીસણા  વૈધ હિના બી.પટેલ  બાલીસણા  ૨૮૫૫૪૧ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૮
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-મણુંદ  ડૉ.હરેશભાઇ વી.રાવલ  મણુંદ  ૨૭૫૪૦૬ ૯૯૦૯૯૮૧૮૮૦
૧૦ સિધ્ધપુર  મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કાકોશી  ડૉ. જી. આર. પરમાર  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- કાકોશી  ૨૮૭૪૨૪ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૧
૧૧ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કુંવારા  ડૉ. જયકુમાર પી. મોઢ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- કુંવારા  ૨૮૧૨૭૦ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૨
૧૨ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ચંદ્રાવતી  ડૉ. આર. બી. પટેલ  પટેલ વાસ (પરૂ) ચંદ્રાવતી  ૨૭૭૩૦૯ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૩
૧૩ ચાણસ્મા  મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-બ્રાહ્મણવાડા  ડૉ. વી. સી. દરજી  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- બ્રાહ્મણવાડા  ૨૮૭૩૩૪ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૪
૧૪ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ચાણસ્મા  વૈધ અમીષા રમેશભાઇ પટેલ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- ચાણસ્મા  ૨૨૨૧૬૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૫
૧૫ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-પીંપળ  ડૉે અલ્પેશ એસ. ચાલવી  પીંપળ  ૨૨૧૫૭૦ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૬
૧૬ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ધીણોજ  કુમારી ડૉ. રેખાબેન ડી. નાયક  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- ધીણોજ  ૨૬૩૩૬૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૭
૧૭ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-પલાસર  ડૉ. પી. આઇ. પટેલ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- પલાસર  ૨૬૩૪૩૩ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૮
૧૮ હારીજ  મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-નાણાં  વૈધ ઇલાબેન જસવંતસિંહ ચાવડા  દરજી સોસાયટી , હારીજ  ૨૮૨૩૨૮ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૯
૧૯ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-દુનાવાડા  ડૉ. પી. એ. પટેલ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- દુનાવાડા  ૨૮૭૧૧૫ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૦
૨૦ સમી  મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-શંખેશ્વર  ડૉ. જી. ડી. ઝાલા  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- શંખેશ્વર  ૨૭૩૩૨૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૧
૨૧ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-લોલાડા  ડૉ. યોગેશ એન. પટેલ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ-લોલાડા  ૨૪૧૧૬૯ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૨
૨૨ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-મુજપુર  વૈધ પંચાલ પુનીતાબેન રમેશચંદ્ર  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- મુજપુર  ૨૭૧૨૧૩ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૩
૨૩ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-બાસ્પા  ડૉ. સમીર બી. પટેલ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- બાસ્પા  ૨૪૨૯૯૩ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૪
૨૪ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-રાફુ  ડૉ. બૈઘનાથ રામ  બહુચર ચોક , રાફુ  ૨૪૫૨૨૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૫
૨૫ રાધનપુર  મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ગોતરકા  ડૉ. કીશોર કે. પંચાલ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- ગોતરકા  ૨૮૦૨૪૪ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૬
૨૬ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-બંધવડ  ડૉ. કે. ડી. મહેતા  બંધવડ (પ્રજાપતિવાસ)  ૨૭૩૦૪૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૭
૨૭ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-નાનાપુરા  વૈધ વિષ્ણુભાઇ પટેલ  નાનાપુરા  ૨૭૪૦૦૯ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૮
૨૮ સાંતલપુર  મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-વારાહી  ડૉ. આર. બી. સિંહ  અંબિકા સોસાયટી, વારાહી  ૨૨૪૧૩૯ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૯
૨૯ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-અબિયાણા  વૈધ શૈલેષ પટેલ  અબિયાણા  ૨૨૭૪૨૩ ૯૯૦૯૯૮૧૯૩૦
૩૦ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ઝઝામ  ડૉ. પી. બી. પરમાર  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- ઝઝામ  ૨૨૬૪૭૯ ૯૯૦૯૯૮૧૯૩૧
૩૧ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-મઢુત્રા  ડૉ. એમ. બી. પટેલ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- મઢુત્રા  ૨૨૧૫૭૦ ૯૯૦૯૯૮૧૯૩૨
૩૨ મે.ઓ.- મો.યુનિટ-મઢુત્રા  ડૉ. એચ.કે.યોગી  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- મઢુત્રા  ૨૨૧૫૭૦