×

તબીબી અધિકારીઓ

અ.નં. તબીબી અધિકારીનું નામ આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ શેના નિષ્ણાંત ? સરનામું ફોન નંબર (ઓ) (ધર) મોબાઇલ નંબર
વૈધ શૈલેષ એમ પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-રણુંજ આયુર્વેદિક મે.ઓ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ-રણુંજ ૨૮૭૬૩૯ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૩
ડૉ. આર. આઇ. પ્રજાપતિ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ડેર એમ.બી.બી.એસ ડેર ૨૮૫૧૮૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૮
ડૉ. બી. એમ. રાઠોડ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-સરીયદ એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- સરીયદ ૨૮૯૨૩૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૫
વૈધ શ્રેયાબેન કે. પંડયા મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કાંસા આયુર્વેદિક મે.ઓ. કાંસા ૨૮૯૬૭૦ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૬
ડૉ. એમ. આર. પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-વાગડોદ એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- વાગડોદ ૨૬૧૩૦૨ ૯૯૦૯૯૮૧૮૮૭
વૈધ વ્યાસ હિનલબેન કનૈયાલાલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-જંગરાલ આયુર્વેદિક મે.ઓ. જંગરાલ ૨૮૬૫૩૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૦
વૈધ રશ્મીકા એમ.પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કુણધેર આયુર્વેદિક મે.ઓ. કુણધેર ૨૮૨૬૪૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૯
ડૉ. વી. સી. દરજી મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-બાલીસણા એમ.બી.બી.એસ. બાલીસણા ૨૮૫૫૪૧ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૨
વૈધ ઇલાબેન જે. ચાવડા મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-મણુંદ આયુર્વેદિક મે.ઓ. મણુંદ ડીસ્પે. ૨૭૫૪૦૬ ૯૯૦૯૯૮૧૮૮૦
૧૦ ડૉ. જી. આર. પરમાર મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કાકોશી એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- કાકોશી ૨૮૭૪૨૪ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૧
૧૧ ડૉ. જયકુમાર પી. મોઢ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કુંવારા એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- કુંવારા ૨૮૧૨૭૦ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૨
૧૨ ડૉ. બૈધનાથ રામ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ચંદ્રાવતી એમ.બી.બી.એસ. પટેલ વાસ (પરૂ) ચંદ્રાવતી ૨૭૭૩૦૯ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૭
૧૩ ડૉ. નિકુલ સી. નાયક મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-બ્રાહ્મણવાડા એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- બ્રાહ્મણવાડા ૨૮૭૩૩૪ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૪
૧૪ વૈધ અમીષા રમેશભાઇ પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ચાણસ્મા આયુર્વેદિક મે.ઓ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- ચાણસ્મા ૨૨૨૧૬૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૫
૧૫ હોમી ચેતના ઓઝા મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-પીંપળ - પીંપળ ૨૨૧૫૭૦ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૬
૧૬ ડૉ. સંજય એમ સકસેના મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ધીણોજ એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- ધીણોજ ૨૬૩૩૬૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૭
૧૭ ખાલી જગ્યા મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-પલાસર - સ્ટાફ ક્વાટર્સ- પલાસર ૨૬૩૪૩૩ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૮
૧૮ વૈધ ઇલાબેન જસવંતસિંહ ચાવડા મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-નાણાં આયુર્વેદિક મે.ઓ. દરજી સોસાયટી , હારીજ ૨૮૨૩૨૮ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૯
૧૯ ડૉ. પી. બી. પરમાર મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-દુનાવાડા એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- દુનાવાડા ૨૮૭૧૧૫ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૦
૨૦ ડૉ. જી. ડી. ઝાલા મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-શંખેશ્વર એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- શંખેશ્વર ૨૭૩૩૨૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૧
૨૧ ડૉ. યોગેશ એન. પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-લોલાડા એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ-લોલાડા ૨૪૧૧૬૯ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૨
૨૨ વૈધ પંચાલ પુનીતાબેન રમેશચંદ્ર મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-મુજપુર આયુર્વેદિક મે.ઓ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- મુજપુર ૨૭૧૨૧૩ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૩
૨૩ ડૉ. પી. એમ. પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-બાસ્પા એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- બાસ્પા ૨૪૨૯૯૩ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૪
૨૪ ડૉ. દ્રારકેશ જે. પ્રજાપતિ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-રાફુ એમ.બી.બી.એસ. બહુચર ચોક , રાફુ ૨૪૫૨૨૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૫
૨૫ ડૉ. સૌરભ પુરાણી મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ગોતરકા એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- ગોતરકા ૨૮૦૨૪૪ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૬
૨૬ ખાલી જગ્યા મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-બંધવડ - બંધવડ (પ્રજાપતિવાસ) ૨૭૩૦૪૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૭
૨૭ વૈધ હરેશ વી. રાવલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-નાનાપુરા આયુર્વેદિક મે.ઓ. નાનાપુરા ૨૭૪૦૦૯ ૯૯૦૯૯૮૧૯૨૮
૨૮ હોમી મહંમદ જાવેદ શેખ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-અબિયાણા - અબિયાણા - ૯૯૦૯૯૮૧૯૩૦
૨૯ ડૉ એચ. કે. યોગી મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ઝઝામ એમ.બી.બી.એસ ઝઝામ - ૯૯૦૯૯૮૧૯૩૧
૩૦ ડૉ. આર. બી. શાહ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-મઢુત્રા એમ.બી.બી.એસ મઢુત્રા - ૯૯૦૯૯૮૧૯૩૧
૩૧ ડૉ. સુરેન્દ્રસિંહ સી. ચૌહાણ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-સાંપ્રા એમ.બી.બી.એસ. લોલાડા - ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૫
૩૨ ડૉ ઋત્વા એન. શાહ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ભાટસણ એમ.બી.બી.એસ. ભાટસણ - ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૦
૩૩ ડૉ માલતીબેન આઈ. મકવાણા મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ખોડાણા એમ.બી.બી.એસ ખોડાણા - ૯૯૦૯૯૬૧૧૩૮
૩૪ વૈધ હિના પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-અધાર આયુર્વેદિક મે.ઓ. અધાર - ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૪
૩૫ વૈધ રમેશ એચ પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-સહેસા એમ.બી.બી.એસ સહેસા - ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૧
૩૬ ડૉ સઈદ અહેમદ લીલેખાન ખોખર મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-વાધરોલ વાધરોલ વાધરોલ - ૯૮૯૮૫૧૨૩૫૪
૩૭ વૈધ ઉર્વશી એસ. નાયક મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-બીલીયા બીલીયા બીલીયા - ૯૯૭૯૮૪૩૩૯૪
૩૮ ડૉ ડી. બી. પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-સમોડા સમોડા સમોડા - ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૩
૩૯ ડૉ અક્ષય કે. પ્રજપતિ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-નાણા નાણા નાણા - ૯૯૦૯૯૮૧૨૨૩