×

તા. ૩૦/૧૧/૧૯ ની સ્થિતિ એ હોમિયોપથી દવાખાનાના મકાનની માહિતી પત્રક

ક્રમ હોમિયોપથી દવાખાનાનું નામ તાલુકો દવાખાના નું મકાન રિમાકર્સ
પોતાનું ગ્રા.પં.નું અન્ય
  સરકારશ્રી હસ્તકના
1 કમલીવાડા પાટણ   1    
2 સંખારી પાટણ   1    
3 સિદ્ધપુર સિદ્ધપુર     1 દત્ત આરોગ્ય કેન્દ્ર
4 લોલાડા સમી   1    
5 રાધનપુર રાધનપુર     1 સી.એચ.સી.
6 હોમીયો.ઓ.પી.ડી.સિવિલ  પાટણ     1  સિવિલ,હો.પાટણ