×

મહત્‍વના નજીકના શહેરો

  • ચાણસ્મા
  • મહેસાણા
  • વિસનગર
  • ઉંઝા
  • સિધ્ધપુર
  • ડિસા