×

સિંચાઇના સાધનો

પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, પાટણ
સિંચાઇ સાધનો
અ.નં તાલુકાનું નામ નહેરની પાતાળકુવા ફક્ત સિંચાઇના કુવા રીમાર્ક્સ
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી પાકા કાચા પાકા કાચા
પાટણ ૦.૦ ૦.૦ ૨૫ ૬ પા.કુ. ચાલુ પરિસ્થિતિમાં
સિધ્ધપુર ૦.૦ ૦.૦

બધાજ પા.કુ. બંધ પરિસ્થિતિમાં

ચાણસ્મા ૨.૬૦ કિમી. ૦.૦ ૪૪ ૧૦ પા.કુ. ચાલુ પરિસ્થિતિમાં
હારીજ ૦.૦ ૦.૦ ૧૭ ૩ પા.કુ. ચાલુ પરિસ્થિતિમાં
સમી ૦.૦ ૦.૦ ૧૩

બધાજ પા.કુ. બંધ પરિસ્થિતિમાં

રાધનપુર ૦.૦ ૦.૦
સાંતલપુર ૦.૦ ૦.૦
કુલ ૨.૬૦ કિમી. ૦.૦ ૧૦૧