×

નાગરિકોના અધિકાર માટે જાહેર સેવાનો એક્ટ​

ક્રમ વિષય ડાઉનલોડ્સ
1 RCPS Guideline RCPS Guideline(272 KB)
2 RCPS Act RCPS Act(744 KB)
3 RCPS Rule RCPS Rule(615 KB)
4 RCPS Act Appellate Authority RCPS Act Appellate Authority (1.21 MB)
5 RCPS Free Gr 23/03/2016 RCPS Free Gr 23/03/2016(3.34 MB)
6 Notification Gujarat Right Citizens Public-services-31/03/2016 Notification Gujarat Right Citizens Public-services-31/03/2016(67.0 KB)