×

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

એપેલેટ અધિકારીઃ શ્રી એસ.એસ.પટેલ , જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી, જિલ્લા પંચાયત પાટણ

સંપર્કઃ ૦૨૭૬૬ ૨૨૪૪૮૯ ઓફીસ નં. - મો.નં. ૯૪૨૭૦૦૬૩૫૨

જાહેર માહિતી અધિકારીઃ- શ્રી ડી.જે.દરજી નાયબ ચીટનીસ, ખેતીવાડી શાખા જિલ્લા પંચાયત પાટણ

સંપર્કઃ ૦૨૭૬૬ ૨૨૪૪૮૯ ઓફીસ નં. - મો.નં. ૯૯૨૫૦૭૨૭૦૯