×

રસીકરણ

વર્ષ-૨૦૧૨-૧૩
અનું. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
એચ.એસ ૧૭૦૦૬૩૩
ઇ.ટી ૧૯૯૫
એફ.એમ.ડી ૩૯૮૦૭૦
હડકવા(એ.આર.વી) ૧૦૫૫
બી. કયુ.
પી. પી. આર.
કુલ ૨૧૦૧૭૫૩