×

પાટણ વિષે

ગુજરાત રાજય ના મહેસાણા અને બનાસકાંઠા બન્ન્‍ો જિલ્લામાંથી વિભાજીત થઇ નવીન પાટણ તલપુર એમ જિલ્લો તા. ર-૧૦-૯૭ થી અસ્તિત્વમાં આવેલ છે. મહેસાણા જિલ્લાના પાટણ, સિદ્ધપુર, ચાણસ્મા, હારીજ અને સમી તાલુકાનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તથા બનાસકાંઠા જિલ્લાના રાધનપુર અને સાંતલપુર તાલુકાનો સમાવેશ કરી પાટણ જિલ્લો કરવામાં આવેલ છે. જિલ્લાનું વડુ મથક પાટણ છે.

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

 • Calender 07-Feb-2022
  પાટણ જિલ્લા ખાતે કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસરની ભરતી અન્વયે પ્રતિક્ષા યાદી વાળા ઉમેદવાર
  Read More
 • Calender 28-Jan-2022
  NEW 62 CHO ORDER
  Read More
 • Calender 23-Sep-2021
  અખબાર યાદી
  Read More
 • Calender 06-Sep-2021
  ૧૩૨ સી.એચ.ઓને પાટણ જિલ્લામાં એન.એચ.એમ અંતર્ગત ૧૧ માસ કરાર આધારીત નિમણુંક આપવા બાબત.
  Read More
 • Calender 02-Sep-2021
  પાટણ ખાતેના એન.એચ.એમ અંતર્ગત સી.એચ.ઓ ભરતી અન્વયે Final મેરીટ યાદી તથા અમાન્ય ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવા બાબત.
  Read More
 • Calender 27-Aug-2021
  આરોગ્ય શાખા, જિ.પં પાટણ માં એન.એચ.એમ અંતર્ગત સી.એચ.ઓની ભરતી માં અમાન્ય ઉમેદવારો તેમજ CCCH/MLHP મેરીટ જાહેર કરવા બાબત.
  Read More
 • Calender 28-Jul-2021
  પાટણ જિલ્લા કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસરની જગ્યા માટેનું અરજી ફોર્મ
  Read More

જીલ્લો પાટણ

૫૭૪૨.૧૯ચો.કિ.મી.
૧૧,૮૧,૯૪૧
૬૦.૬૦%
૪૭૦
૯,૪૪,૧૩૨

Locate on Map

Santalpur Radhanpur Sami Harij Patan Chanasma Sidhpur Sankheshvar Sarasvati

Hide Text