×

નિયંત્રણ હેઠળના અધિ.કર્મ.માહિતી

ક્રમ  નામ ફરજનું સ્થળ  તાલુકો હાજર તારીખ  જન્મ તારીખ મોબાઇલ નંબર નિમણૂંક તારીખ નિવૃત્તિ તારીખ 
1 ડૉ હિમાંશુ એ પિંડારિયા સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું મીઠીઘારિયાલ ચાણસ્મા 25-10-2017 29-06-68 9924934741 01-04-2004 30-06-26
2 ડૉ રીના એ પ્રજાપતિ સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું દીગડી પાટણ  07-09-2018 10-03-1977 9879407305 02-04-2004 31-03-2035
3 ડૉ ધારિકાબેન જ્યોતિંદ્રકુમાર મોદી જિલ્લા પંચાયત આયુર્વેદ દવાખાનું કંબોઇ  ચાણસ્મા 04-09-2018 19-05-1992 9429062241 01-09-2018 31-05-2050
4 ડૉ હિતેન્દ્રસિંહ હિમ્મ્તસિંહ રાજપૂત સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું રોડા હારીજ 04-09-2018 12-12-1984 9662583884 01-09-2018 31-12-2042
5 ડૉ સિદ્ધાર્થકુમાર સુરેશચંદ્ર નાયક  જિલ્લા પંચાયત આયુર્વેદ દવાખાનું માંડવી સમી 04-09-2018 24-12-1979 9727710860 01-09-2018 31-12-2037
6 ડૉ જીગ્નેશ હરગોવનભાઇ પટેલ સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું મણુંદ પાટણ  05-09-2018 18-10-1985 7405758710 01-09-2018 31-10-2043
7 ડૉ ગૌરાંગ પ્રકાશકુમાર વ્યાસ  જિલ્લા પંચાયત આયુર્વેદ દવાખાનું ચંદ્રુમાણા  પાટણ  21-11-2019 08-08-1990 9924851189 19-11-2019 31-07-2048
8 ડૉ રાજેન્દ્ર વીરાભાઇ મકવાણા  સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું ભીલવણ  સરસ્વતી 21-11-2019 07-08-1989 9913809831 19-11-2019 30-09-2047
9 ડૉ પંકજકુમાર પ્રવીણભાઈ બારોટ  સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું ખારેડા  સરસ્વતી 21-11-2019 31-07-1988 9099018564 19-11-2019 31-07-2046
10 ડૉ ભાગ્યશ્રી નીલેશભાઇ ભીમાણી જિલ્લા પંચાયત આયુર્વેદ દવાખાનું નાનીચંદુર સમી 24-09-2018 04-08-1990 9723478943 01-09-2018 31-08-2048
11 ડૉ બીપીનકુમાર સવજીભાઇ ખરાડી  સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું જાવંત્રી રાધનપુર  28-09-2018 13-03-1989 9687518454 01-09-2018 31-03-2047
12 ડૉ નિતિનભાઇ માણકાભાઇ દેસાઇ  સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું તાવડીયા સિદ્ધપુર 25-11-2019 02-02-1989 9173282088 19-11-2019 28-02-2047
13 ડૉ રાહુલ ધનજીભાઇ સોલંકી જિલ્લા પંચાયત આયુર્વેદ દવાખાનું સમોડા સિદ્ધપુર 25-10-2018 21-03-1992 9033668950 01-09-2018 31-03-2050
14 ડૉ અનિતાબેન બળદેવભાઇ દેસાઇ  સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું વડાવલી ચાણસ્મા 25-10-2018 18-09-1991 9727038921 01-09-2018 30-09-2049
15 ડૉ હેતલ  પ્રવીણભાઈ  મકવાણા   સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનું કમલીવાડા  પાટણ  17-06-2019 02-05-1990 7600013196 14-06-2019 31-05-2048
17 ડૉ પાર્થ  જીજ્ઞેશકુમાર   પ્રજાપતિ  સરકારી હોમિયોપેથી ઓ.પી.ડી. સિવિલ.હો. પાટણ  17-06-2019 09-12-1993 9408896766 14-06-2019 31-12-2051
18 ડૉ દિપક કાન્તીભાઈ    મકવાણા  સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનું લોલાડા  શંખેશ્વર  17-06-2019 19-10-1993 7359455545 14-06-2019 31-10-2051
19 ડૉ રિચા  મહેશભાઈ        ગઢવી  સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનું રાધનપુર  રાધનપુર  15-06-2019 23-12-1989 9099493727 14-06-2019 31-12-2047
20 ડૉ ભાવેશ એલ પ્રજાપતિ  સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનું સિધ્ધપુર સિદ્ધપુર 05-12-2020 23-06-1978 9427665523 14-06-2019 30-06-2036