×
વિગતોમાં સમાચાર | પાટણ જિલ્લા પંચાયત
  • હોમ
  • વિગતોમાં સમાચાર

વિગતોમાં સમાચાર

પાટણ જિલ્લા ખાતે કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસરની ભરતી અન્વયે પ્રતિક્ષા યાદી વાળા ઉમેદવાર

07-Feb-2022

પાટણ જિલ્લા ખાતે કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસરની ભરતી અન્વયે પ્રતિક્ષા યાદી વાળા ઉમેદવાર

Detail Download
CHO Applicant Waiting list (1).pdf