×

સમી વિષે

સમી તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના પાટણ જીલ્લો નો તાલુકો છે. સમી માં ૯૮ જેટલા ગામો આવેલા છે. ભૌગોલીક વિસ્‍તાર: હેકટરમાં ૧૦૦૦૮૧૨- જંગલ વિસ્‍તાર ખેતીની જમીન હેકટરમાં ૮૧૬૧૪ -ગ્રેઝીંગ લેન્‍ડ (ગૌચર) સિંચાઇ વિસ્‍તાર હેકટરમાં ૩૭૦૮૨ મુખ્ય બાજરી, જુવાર, કઠોળ, કપાસ, જીરૂ, વળિયારી, ધઉં તથા કઠોળ છે. અને પ્રાણીઓ ગાયો, ભેંસો, બળદ, નીલ ગાય, વિગેરે તાલુકાની મુખ્ય નદીઓ સરસ્‍વતી નદી, બનાસ નદી અને રૂપેણ નદી આવેલ છે. વરસાદ ૧૫ થી ૨૦ ઇંચ

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

સમી વિષે

સમી તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના પાટણ જીલ્લો નો તાલુકો છે. સમી માં ૯૮ જેટલા ગામો આવેલા છે. ભૌગોલીક વિસ્‍તાર: હેકટરમાં ૧૦૦૦૮૧૨- જંગલ વિસ્‍તાર ખેતીની જમીન હેકટરમાં ૮૧૬૧૪ -ગ્રેઝીંગ લેન્‍ડ (ગૌચર) સિંચાઇ વિસ્‍તાર હેકટરમાં ૩૭૦૮૨ મુખ્ય બાજરી, જુવાર, કઠોળ, કપાસ, જીરૂ, વળિયારી, ધઉં તથા કઠોળ છે. અને પ્રાણીઓ ગાયો, ભેંસો, બળદ, નીલ ગાય, વિગેરે તાલુકાની મુખ્ય નદીઓ સરસ્‍વતી નદી, બનાસ નદી અને રૂપેણ નદી આવેલ છે. વરસાદ ૧૫ થી ૨૦ ઇંચ

Read More
૯૮
૧૬૪૭૦૪
૮૬

Locate on Map

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો