×
મારો તાલુકો | પાટણ જિલ્લા પંચાયત

મારો તાલુકો

 • ભાટસર 
 • ભાટવાસણા 
 • બ્રાહ્મનવાડા 
 • ચાણસ્‍મા
 • ચાવેલી 
 • છામીચા 
 • દનોદર્દ 
 • દંતકરોડી
 • દીલમાલ 
 • ધાનોધરદા 
 • ધરમોદા 
 • ધારપુરી 
 • ધીણોજ 
 • ફીંચેલ 
 • ગલોલીવાસણા 
 • ગંગેત 
 • સરદારપુરા 
 • સારસવ 
 • સીલાવી 
 • સીંધા 
 • ગોખારવા 
 • ઇસ્લામપુરા 
 • ઇટોડા 
 • જખાણા 
 • જેસલપુર 
 • જીલીયા 
 • જીલીયા વાસના 
 • જીતોડા 
 • કમલપુર 
 • કંબોઇ 
 • કરોડા 
 • કીસણી 
 • ખારા ધારવા 
 • ખારીધારીયલ
 • ખોખલા 
 • ખોરસમ 
 • સીંધલ 
 • સીવાલા 
 • સોજીત્રા
 • સુણસર 
 • લુનવા 
 • માંડલોપ 
 • મનીયારી 
 • મેરવાડા 
 • મેસરા 
 • મીઠાધારવા 
 • મીઠી ધારીયલ 
 • મુલથાનીયા 
 • નારનપુરા 
 • પાલાસર 
 • પંચાસર 
 • પીંપલ 
 • પીંધારપુરા 
 • રામપુરા 
 • રનાસન 
 • રૂપપુર 
 • ટાકોડી
 • વડાવલી 
 • વસઇ 
 • વસઇપુરા 
 • અગીચાણા 
 • અલ્હાબાદ 
 • અમીરપુરા 
 • અરજનસર 
 • બાદરપુરા 
 • બંધવાડ 
 • ભાડીયા 
 • ભીલોત 
 • બીસમીલ્લાગંજ 
 • ચલવાડા 
 • છનીયાથલ 
 • દહેગામ
 • ડેલાના 
 • દેવ 
 • ધારાવાડી 
 • ઢોલકડા
 • શેરગઢ 
 • શેરગંજ 
 • સીણાદ 
 • ગૌતારકા
 • ગુલાબપુરા 
 • જવાંત્રી 
 • જેતલપુરા 
 • જોરાવરગંજ 
 • કલાણપુરા 
 • કમલપુર 
 • કમલપુર 
 • કરશનગઢ 
 • કોલાપુર 
 • લીમ્‍બાડકા 
 • લોટીયા 
 • મેધાપુરા 
 • મસળી 
 • મેમદાવાદ 
 • મોટી પીપલી 
 • સુબાપુર 
 • સુલતાનપુરા 
 • સુરકા
 • નાજુપુરા 
 • નાનાપુરા 
 • નાની પીપલી 
 • નાતવાડા 
 • પાણવી 
 • પેદાશપુરા 
 • પોરાણા 
 • રાધનપુર
 • રાધનપુર (પ્રેમનગર) 
 • રંગાપુરા 
 • શબ્દાલપુરા 
 • સાંથલી 
 • સરદારપુરા 
 • સરકારપુરા
 • સતુન 
 • શાહપુર 
 • થીકારીયા
 • વડનગર
 • વિજયનગર
 • આંકવી
 • બીલીયા 
 • ચંદાલજ 
 • ચંદનસર 
 • ચતવાડા 
 • દેશાવડા 
 • દીથીલ 
 • ધનાવાડા 
 • ધ્રુમદ 
 • દીંદ્ગોલ 
 • ડુંગરીયાસન 
 • ગનેશપુરા 
 • ગંગલાસન 
 • ગનવાડા 
 • હીશોર 
 • જાફરીપુરા 
 • સુજાનપુર 
 • તવાડીયા 
 • ઠકરાસન
 • કાકોશી
 • કાળીડા 
 • કલાણા 
 • કનેસરા 
 • કરણ 
 • ખડીયાસની 
 • ખાલી 
 • ખોલવાડા 
 • કોટ 
 • કુંવારા 
 • લાલપુર
 • લુવારા 
 • લુખાસન 
 • મેમવાડા 
 • મીલોજ 
 • મીઠાન 
 • ઉમરૂ 
 • વધાણા 
 • વાધરોલ 
 • મૈત્રાના 
 • મુડાના 
 • મુડવાડા 
 • નગવાસન 
 • નંદોત્રી 
 • નેદ્ગા 
 • નીંદ્ગોલા 
 • પચાકવાડા
 • પુનાસણ 
 • રસુલપુર 
 • સહીશા 
 • સમોડા 
 • સંદેશરી 
 • સીદ્ગાના 
 • સીવાલની 
 • સીધપુર
 • વનાસણ 
 • વરસીલા 
 • અડીયા 
 • ભાલાના 
 • બોરતવાડા 
 • ચાબખા 
 • દાંતરવાડા 
 • દુનાવાડા 
 • ઇકાલવા
 • ગોવના 
 • હારીજ
 • જમણપુર 
 • જસકા
 • જસોમવ 
 • જશવંતપુરા 
 • કલાના 
 • કતારા 
 • કાંઠી 
 • સરવલ 
 • સવાસડા 
 • સોઢવ 
 • ટંબોલીયા 
 • ખાખલ 
 • ખાખડી 
 • કુંભાના 
 • કુરેજા 
 • માલસુદ 
 • માંકા (જુના-નવા) 
 • મસા 
 • નાના રામનડા 
 • પલોલી 
 • પીલુવાડા 
 • પીપલાના 
 • રવીન્દ્ગ 
 • રોડા 
 • રૂગનાથપુરા 
 • સંકરા
 • સરીર 
 • થરોદ 
 • તોરનીપુર 
 • વંસા 
 • વેજાવાડા 
 • અદેગામ 
 • અનવરપુરા 
 • અરીઠા 
 • બાબરી 
 • બાદરગંજ 
 • બસપા 
 • ભદ્ગાડા 
 • ભામથાલ 
 • બીલીયા 
 • બીસમીલાબાદ 
 • બોલેરા 
 • બુડા 
 • ચંદ્ગાની 
 • દાદર 
 • દેડકા
 • પાડલા 
 • પાલીપુર 
 • પાંચેસર 
 • પીરોજપુરા 
 • રફુ 
 • રાજપુરા 
 • રામપુરા 
 • રનાવાડા 
 • રનોદ 
 • સમી
 • દાંતીસણા 
 • દૌડપુર 
 • ધંધાના 
 • ધનોરા 
 • દુદખા 
 • ફતેહપુરા 
 • ફતેહગંજ 
 • ગજદીનપુરા 
 • ગોચાંડ 
 • ગોઢાના 
 • ગુજરવાડા 
 • ઇસ્લામપુરા 
 • જહુરપુરા 
 • જાખેલ 
 • જલાલાબાદ 
 • જેસડા 
 • સમી
 • શમશેરપુરા 
 • શંખેશ્વર 
 • શેરપુરા 
 • સીપુર 
 • સોનાર 
 • સુબદપુરા 
 • સુખપુરા 
 • સજુપુરા 
 • જીલવાના 
 • કંચનપુરા 
 • કનીજ 
 • કાઠી 
 • કાઠીવાડા 
 • ખાંડીયા 
 • ખારચરીયા 
 • ખીજડીયારી 
 • કોઢા 
 • કોકટા
 • કુકરાના
 • કુંવર 
 • કુવારદ 
 • લાલપુર
 • લોલડા 
 • લોટેશ્વર 
 • વાધપુરા 
 • વગોસન 
 • વાહેદપુર 
 • વરાના 
 • વાવલ
 • વેદ 
 • રવાડ 
 • રૂણી 
 • રૂપનગર 
 • મહમદપુરા 
 • માંડવી
 • મંકોડીયા
 • મનવરપુરા 
 • મર્દાનગંજ 
 • મત્રોતા 
 • મેમણા 
 • મોટા જોરાવરપુરા 
 • મોટી ચંદુર 
 • મુબારકપુરા 
 • મુજપુર 
 • મુરતુજાનગર 
 • નાના જોરાવરપુરા 
 • નાની ચંદુર 
 • નાયકા
 • ઓરૂમાના 
 • તરોરા 
 • તુવેદ 
 • ઉમેદપુરા 
 • ઉપલીયાસરા 
 • વાધેલ 
 • તારાનગર 
 • રસુલપુરા 
 • રતનપુરા 
 • અગાર 
 • અજીમાના 
 • આંબલીયાસન 
 • અનાવડા 
 • બબાસણા 
 • બડીપુર 
 • બકરતપુર 
 • બાલીસણા 
 • બાલવા 
 • બેપાદર 
 • ભદ્ગાદા 
 • ભાલગામ 
 • બોરસન 
 • ચંદાસના 
 • ચંદ્ગુમાના 
 • ડાભડી 
 • નાના રામણડા 
 • નવા બાવાહાજી 
 • નાતા 
 • નોરતા 
 • ઓઢવા 
 • પાટણ
 • રાજપુર 
 • રખાવ 
 • રણુજ 
 • ડેલીયાથરા 
 • ડેર 
 • દેરાસણા 
 • ધનાસરા 
 • ધારનોજ 
 • ધારપુર 
 • ધારૂસન 
 • દીગડી 
 • દીયોદર
 • દુધારામપુરા 
 • ફુલેસના 
 • ગડોસણ 
 • ગાજા 
 • ગાંચેલી 
 • ગોલાપુર 
 • ગુલવાસના 
 • શામ્પ્રા 
 • સંદેર 
 • સંદેસરપતી 
 • સંખેરી 
 • સનોદરદા 
 • શાંતી 
 • સરદારપુર નોરતા (અંબાપા 
 • સરીયાડ 
 • સરવા 
 • ગુંગડીપતી 
 • હાજીપુર 
 • હમીદપુર 
 • હંસપુર 
 • હનુમાનપુરા 
 • ઇલામપુર 
 • જલીશ્વર પાલડી 
 • કલોધી 
 • કમલીવાડા 
 • કણી 
 • કાટપુર 
 • ખાલીપુર 
 • ખાનપુર કોડી 
 • ખાનપુર રાજકુવા
 • ખાનપુરદા 
 • ખારીવાવડી 
 • વરીડા 
 • વયાડ 
 • વેલોડા (નાના-મોટા) 
 • વીશાલ-વાસણા 
 • સોતાવાડ 
 • સુજનીપુર 
 • ટંકવાસના
 • ઉંદ્ગા 
 • વડીયા 
 • ખીમીયાણા 
 • કીમ્બુવા 
 • કોટવાડ 
 • કુડેર 
 • કુંગેર 
 • કુંતવાડા 
 • લોધી 
 • લોધપુર 
 • મહેમદપુર 
 • મંદોત્રી 
 • માનપુર 
 • મનૌદ 
 • માતરવાડી 
 • માતપુર 
 • મીઠીવાવડી 
 • મોટા રામણડા 
 • રૂગનાથપુરા 
 • રૂની 
 • રૂવાવી
 • સબોસણ 
 • સગોડીયા 
 • શામલપતી 
 • સમોડા 
 • વડલી 
 • વાધાસર 
 • અબીયાણા 
 • અલુવાસ 
 • અમરપુર 
 • અંતરનેસ 
 • બાબરા
 • બકુત્રા 
 • બામનોલી 
 • બરારા 
 • બાવરદા 
 • બોરૂડા 
 • ચડીયાણા 
 • ચલાંદા 
 • ચારણકા
 • છાંસરા 
 • દેભી 
 • દૈગામડા
 • વાધપુરા 
 • વાંઢીયા 
 • વારાહી 
 • દૈસર
 • ડાલડી 
 • દેત્રાના 
 • ઢોકાવાડા
 • ધ્રાંદવા 
 • ઇવલ 
 • ફાંગલી 
 • ફુલપુરા 
 • ગઢા 
 • ગડસાઇ 
 • ગંજીસર 
 • ગરામ્બડી 
 • ગોખાનતર 
 • હમીરપુરા 
 • જાખોત્રા 
 • જામવાડા 
 • વાવડી
 • ઝંડાલા 
 • ઝાંઝનસર 
 • જરૂશા 
 • જોરાવરગઢ 
 • કલાણપુરા 
 • કમલપુરા 
 • કેશરગઢ 
 • કીલાણા 
 • કોળીવાડા 
 • કોરડા 
 • લાખાપુરા 
 • લીમગામડા 
 • લોદ્ગા 
 • લુનીછાના 
 • મધુત્રા 
 • માનપુરા 
 • નળીયા 
 • નવાગામ 
 • ઝાઝમ 
 • ઝેકડા
 • પાર 
 • પરસુદ 
 • પાટનકા
 • પીપરાલા 
 • રાજુસરા 
 • રામપુરા 
 • રણમલપુરા 
 • રોઝુ 
 • સાદપુરા 
 • સાંતલપુર
 • સાંતલપુર
 • શેરપુરા 
 • સીધાદા 
 • ઉંડી 
 • ઉંદરગઢા 
 • ઉનરોટ 
 • વણોર્સરી 
 • વૌવા